Information Page of SAS Employee

Mgr. Igor Kohút PhD. - projects

National projects

* Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians
Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Vajda Peter PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022

Projects total: 1

Note:
* cosolver