Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Jana Májeková PhD.

National projects

Diversity of urban biota in the Carpathian-Pannonian region

Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Májeková Jana PhD.

* Flora of Slovakia – Asteraceae family (Part 2): biosystematic study of critical taxa

Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (2. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Hodálová Iva CSc.

* The plant species diversity and physiological response to changing ecological conditions of floodplain forests

Hodnotenie druhovej diverzity a fyziologickej odozvy rastlín na ekologické podmienky lužných lesov

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Ing. Slezák Michal PhD.

* POLINES - Bees cannot make it all - DNA metabarcoding analysis of pollinator biodiversity for improving their protection and ecosystem services

Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Čiampor Fedor PhD.

* PLANTin - Aliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystem

Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Hrivnák Richard DrSc.

Projects total: 5

Note: * cosolver