Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Silvia Antolíková PhD.

National projects

* Temporal and spatial changes in the coralline algal assemblages from the shallow-water Tertiary limestones of the West Carpathians

Časové a priestorové zmeny v spoločenstve koralinných rias a treťohorných plytkovodných vápencov Západných Karpát

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Hrabovský Juraj PhD.

* Chronology of global events in Tethyan and Parathethyan basins of the Western Carpathians infered from evolution and life environments of fossil planktonic organisms.

Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

* Paleoproxy - Chronostratigraphic standards and sedimentary archives of global changes of biota and paleoenvironments of the Western Carpathians

Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

Projects total: 3

Note: * cosolver