Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Helena Švajdlenková PhD.

National projects

* Biopolymers for the development of innovative treatments and energy self-sufficiency

Využitie biopolymérov pre vývoj inovatívnych liečebných postupov a energetickej sebestačnosti.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Eckstein Anita PhD.

* Carbon-based particulate micro- and mesoporous materials from natural precursors

Časticové mikro- a mezopórovité materiály na báze uhlíka z prírodných prekurzorov

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Maťko Igor CSc.

* O2PIPOL - Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced Atom Transfer Radical Polymerization.

Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka.

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

* MICRO - The occurence of microplastics and selected micropollutants in surface and drinking waters of Slovakia and their effective removal by progressive processes.

Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov.

Duration: 1.7.2020 - 31.5.2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Bondarev Dmitrij PhD.

Changes of microstructure and physical properties of crosslinked polymers in bulk and under confined conditions of macro- and mesopores.

Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a uväznených podmienkach makro- a mezo-pórov.

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Švajdlenková Helena PhD.

* MIFYZOPO - Changes of microstructure and physical properties of crosslinked polymers in bulk and under confined conditions of macro- and mesopores

Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Šauša Ondrej CSc.

Projects total: 6

Note: * cosolver