Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Helena Švajdlenková PhD.

National projects

* O2PIPOL - Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced Atom Transfer Radical Polymerization.

O2PIPOL: Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka.

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

Influence of microstructure and dynamics on the crosslinking process and the properties of cured polymers.

Vplyv mikroštruktúry a dynamiky na sieťovanie a vlastnosti vytvrdených polymérov.

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Ing. Švajdlenková Helena PhD.

* MICRO - The occurence of microplastics and selected micropollutants in surface and drinking waters of Slovakia and their effective removal by progressive processes.

Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov.

Duration: 1.7.2020 - 31.5.2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Bondarev Dmitrij PhD.

* Utilization of controlled polymerizations in the preparation of nano-particles and composites.

Využitie kontrolovaných polymerizácií pre prípravu nanočastic a kompozitov.

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bondarev Dmitrij PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver