Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Milan Ťapajna PhD.

International projects

Establishment of reliability laboratory for pawer modules and joint reserch of GaN and Ga2O3 power devices

Vybudovanie laboratória pre výskum spoľahlivosti výkonových modulov a spoločný výskum v oblasti GaN a Ga2O3 polovodičových výkonových súčiastok

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Ing. Ťapajna Milan PhD.


National projects

Electronic and optoelectronic devices based on ultra-wide bandgap Ga2O3 semiconductor

Elektronické a optoelektronické súčiastky na báze ultra-širokopásmového Ga2O3 polovodiča

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Ťapajna Milan PhD.

* Modern electronic devices based on ultrawide bandgap semiconducting Ga2O3 for future high-voltage applications

Moderné elektronické súčiastky na báze ultraširokopásmového polovodiča Ga2O3 pre budúce vysokonapäťové aplikácie

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Gucmann Filip PhD.

* NanoMemb-RF - Advanced GaAs-based nanomembrane heterostructures for highperformance RF devices

Moderné nanomembránové heteroštruktúry na báze GaAs pre vysoko produktívne vysokofrekvenčné prvky

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Gregušová Dagmar DrSc.

* PEGANEL - p-GaN electronics for energy savings and beyond-CMOS circuits

p-GaN elektronika pre úsporu energie a post-CMOS obvody

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Kuzmík Ján DrSc.

Transit2D - Transistors based on 2D Metal Chalcogenides Grown via Thermally Assisted Conversion

Tranzistory na báze 2D kovových chalkogenidov pripravených teplom podporovanou konverziou

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Ťapajna Milan PhD.

Projects total: 6

Note: * cosolver