Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Miroslava Matúšková PhD.

International projects

* RESCUER - Resistance under treatment in breast cancer

Rezistencia po liečbe u karcinómu prsníka

Duration: 1.8.2020 - 31.5.2024
Program: ERANET
Project leader: Mgr. Cihová Marína PhD.


National projects

INCAM - Identification of novel biomarkers linked to the relapse of metastatic colorectal cancer after metastasectomy

Identifikácia nových biomarkerov spojených s relapsom metastatického kolorektálneho karcinómu po metastasektómii

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Matúšková Miroslava PhD.

* REZTEST - Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors

Identifikácia nových možností liečby u refraktérnych testikulárnych nádorov zárodočných buniek

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kučerová Lucia DrSc.

* Identification of potential therapeutic targets associated with cisplatin resistance in yolk sac tumors

Identifikácia potenciálnych terapeutických cieľov asociovaných s rezistenciou voči cisplatine u nádorov zo žĺtkového vaku

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kučerová Lucia DrSc.

Inhibition of Carbonic Anhydrase IX (CA IX) Circumventing Cisplatin Resistance in Refractory Testicular Germ Cell Tumours

Inhibícia karbonickej anhydrázy IX (CA IX) ako nástroj prekonania rezistencie voči cisplatine u refraktérnych testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Matúšková Miroslava PhD.

* IZOTIOVIVO - Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates' and carboxylates' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines

Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Macejová Dana PhD.

* The role of mitochondria in progression of colorectal cancer

Úloha mitochondrií v progresii kolorektálneho karcinómu

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Tyčiaková Silvia PhD.

Projects total: 7

Note: * cosolver