Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Jaroslava Pánisová PhD.

National projects

* Application of modern gravimetric and other geophysical methods to selected problems of geological structure of the earth crust and lithosphere and of its geodynamics processes

Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Vajda Peter PhD.

* -

Korelácia magnetotelurických, gravimetrických, magnetických, seizmických a geotermických dát z územia Slovenska za účelom interpretácie tektonickej stavby zemskej kôry a litosféry

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Vozár Ján PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver