Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Dušan Segeš M.A., PhD.

International projects

Kampania Polska 1939 roku – Synteza

Poľská kampaň 1939 – syntéza

Duration: 1.5.2022 - 31.12.2025
Program: Iné
Project leader: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

Projekt Österreichisch-slowakisches Geschichtsbuch

Projekt slovensko-rakúskej knihy o spoločných dejinách

Duration: 1.6.2022 -
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.


National projects

* Political, Social and Economic Aspects of Repatriations in Central Europe in the 1940s

Politické, spoločenské a ekonomické aspekty repatriácií obyvateľstva v stredoeurópskom priestore v 40. rokoch 20. storočia

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Fiamová Martina PhD.

Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

* Slovania in 1960s and during the era of normalisation. Domestic development and their foreign policy context

Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Londák Miroslav DrSc.

The transfer of ideas and cross-border migration in a divided world: actors and structures. Society in Czechoslovakia in the period of State Socialism

Transfer ideí a cezhraničné migrácie v rozdelenom svete: aktéri a štruktúry. Spoločnosť v Československu v období štátneho socializmu

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

* Foreign policy determinants of the development of Slovak society in the 1960s and 1970s. Formulation of foreign policy priorities and interests of the Czechoslovak Socialist Republic and limits of their enforcement on the international political scene)

Zahraničnopolitické determinanty vývoja slovenskej spoločnosti v 60. a70. rokoch 20. storočia. Formulovanie zahraničnopolitických priorít a záujmov ČSSR a limity ich presadzovania na medzinárodnopolitickej scéne

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Poláčková Zuzana CSc.

Projects total: 7

Note: * cosolver