Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Ing. Slavomír Hredzák, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenka a strednej Európy. XXXI.vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Hrádok, 24-25. november 2022 : zborník - proceedings = Situation in ecologically loaded regions of Slovakia and Central Europe. The XXXI Scientific Symposium with International Participation. Slavomír Hredzák (ed.) ; (rec.) Slavomír Hredzák, Rudolf Žitňan, Jozef Hančuľák, Jaroslav Briančin, Vladimír Čablík, Janka Vašková,. 1. vyd. Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2022. 174s. ISBN 78-80-89883-13-4 (Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou) Type: FAI
  • ZUBRIK, Anton** - MATIK, Marek - MAČINGOVÁ, Eva - DANKOVÁ, Zuzana - JÁGER, Dávid - BRIANČIN, Jaroslav - MACHALA, Libor - PECHOUŠEK, Jiří - HREDZÁK, Slavomír. The use of microwave irradiation for preparation and fast-acting regeneration of magnetic biochars. In Chemical Engineering and Processing, 2022, vol. 178, p. 109016. (2021: 4.264 - IF, Q2 - JCR, 0.766 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0255-2701. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cep.2022.109016 (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus