Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Igor Broska DrSc.

International projects

Correlation and comparisom of the products of the late Permian and early to mid Triassic magmatic activity in the Balkanides (median and external zones) and Western Carpathians

Korelácia a porovnanie produktov vrchnopermskýej a spodnotriasovej magmatickej aktivity v Balkanidách a Západných Karpatoch

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: Mobility
Project leader: RNDr. Broska Igor DrSc.

PEGMAT - Evolved magmatic and pegmatic systems as source of critical row materials and industrial minerals

Rozvinuté magmtické a pegmatitické systémy ako zdroje nedostatkových nerastných surovín a priemyselných minerálov

Duration: 1.5.2022 - 30.4.2025
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: RNDr. Broska Igor DrSc.


National projects

Genesis and evolutionary stages of the granite massif in the Tatric part of the Nízke Tatry Mts.

Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Broska Igor DrSc.

-

Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Broska Igor DrSc.

* HARDROCKS - Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution

Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: RNDr. Janák Marian DrSc.

Projects total: 5

Note: * cosolver