Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Adrián Biroň CSc.

National projects

* Chronology of global events in Tethyan and Parathethyan basins of the Western Carpathians infered from evolution and life environments of fossil planktonic organisms.

Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

* Fine laminated deposits - a tool for chronology of the latest Pleistocene climatic events in the Tatra Mts.

Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.

* -

Mineralógia a genéza drahokovovej epitermálnej Au-Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Rudno-Pukanec)

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Mikuš Tomáš PhD.

* WECAFARE - Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians

Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát

Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021
Program: APVV
Project leader: RNDr. Madarás Ján PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver