Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing., RNDr. Iveta Smetanová PhD.

National projects

Radon activity concentration in selected show caves in Slovakia

Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.

RADCAMIN - Radon in caves and mines – Portugese and Slovak case studies

Radón v jaskynných a banských priestoroch – portugalská a slovenská prípadová štúdia

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: APVV
Project leader: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.

-

Výskum plyvu geologických aspektov na odhad sezónnych korekčných faktorov radónu pre pobytové priestory

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver