Information Page of SAS Employee

RNDr. Iveta Smetanová PhD. - projects

National projects

Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment.
Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Smetanová Iveta PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020
* WECAFARE - Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians
Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
Program: APVV
Project leader: RNDr. Madarás Ján PhD.
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021
RADCAMIN - Radon in caves and mines – Portugese and Slovak case studies
Radón v jaskynných a banských priestoroch – portugalská a slovenská prípadová štúdia
Program: APVV
Project leader: RNDr. Smetanová Iveta PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2020

Projects total: 3

Note:
* cosolver