Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Monika Janišová PhD.

International projects

Grasslands for biodiversity: supporting the protection of the biodiversity-rich grasslands and related management practices in the Alps and Carpathians

Trávne porasty pre biodiverzitu: podpora ochrany trávnych porastov bohatých na biodiverzitu a súvisiacich postupov hospodárenia v Alpách a Karpatoch

Duration: 1.4.2023 - 31.3.2026
Program: Horizont Európa
Project leader: Mgr. Janišová Monika PhD.


National projects

* Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU

Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vantarová Katarína PhD.

MEADOW - Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation

Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Mgr. Janišová Monika PhD.

Combined management as a tool for conservation and restoration of grassland habitats

Kombinovaný manažment ako nástroj na ochranu a obnovu travinnobylinných biotopov

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Janišová Monika PhD.

* PLANTin - Aliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystem

Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Hrivnák Richard DrSc.

Projects total: 5

Note: * cosolver