Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • MÄKINEN, Viivi - JASINSKAJA-LAHTI, Inga - RENVIK, Tuuli Anna - COCCO, Veronica Margherita - LÁŠTICOVÁ, Barbara - VEZZALI, Loris - LIEBKIND, Karmela. The role of the perceived engagement of the facilitator in a vicarious contact intervention: A school-based field experiment in three countries. In Journal of Community & Applied Social Psychology, 2022, vol. 32, issue 4, p. 623-636. (2021: 2.968 - IF, Q3 - JCR, 0.886 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1052-9284. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/casp.2579 (APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Type: ADMA
  • ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Možnosti skúmania viacnásobnej stigmatizácie: Pilotné overenie meracích nástrojov prostredníctvom kognitívnych interview = Possibilities of exploring multiple stigmatization: Pilot verification of measuring instruments by using cognitive interview. In PhD existence 12 - „Zmena" : Sborník odborných příspevků. Eva Aigelová, Lucie Viktorová, Martin Dolejš (Eds.). - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2022, s. 200-225. ISBN 978-80-244-6174-8. (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup. DoktoGrant APP0277 : Stigmatizácia rovesníkov: medziskupinové postoje a prosociálne správanie v školskom kontexte) Type: AFC
  • URBAN, Kamila - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Faktory ovplyvňujúce vnímaný stres a depresívne prežívanie počas 2. a 3. vlny pandémie COVID-19 = Factors influencing perceived stress and depressive feelings during 2nd and 3d waves of the COVID-19 pandemic. In Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku : Pohľad sociálnych vied [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., 2022, s. 24-29. ISBN 978-80-89524-70-9. Dostupné na internete: https://psychologia.sav.sk/upload/COVID_soc_sci.pdf?fbclid=IwAR2v0jJ--8qLaQ0pPa9szVFbVanX1hmb3hiEAydZeddufgprSPp3u0y9prs (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup) Type: AEDA
  • ZEINEDDINE, Fouad Bou - SAAB, Rim - LÁŠTICOVÁ, Barbara - KENDE, Anna - AYANIAN, Arin H. ”Some uninteresting data from a faraway country”: Inequity and coloniality in international social psychological publication. In Journal of Social Issues : A Journal of the Society for the Psychological Study of Social Issues, 2022, vol. 78, issue 2, p. 320-345. (2021: 5.418 - IF, Q1 - JCR, 1.372 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-4537. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/josi.12481 Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus