Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Juraj Benko PhD.

National projects

Democratization of society and political inclusion of the population in Slovakia from the end of the 19th century until 1938

Demokratizácia spoločnosti a politická inklúzia obyvateľstva na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1938

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Project leader: Benko Juraj PhD.

* From charity and self-help to municipal and state social policy. (Roots and predecessors of the state social policy system in Slovakia in the 19th and beginning 20th centuries)

Od dobročinnosti a svojpomoci ku komunálnej a štátnej sociálnej politike (Korene a predchodcovia systému sociálnej politiky štátu na území Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia)

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

* From Charity to the State Social Policy: Ideas, Models and Practice in the period of State Interventionism in Slovakia during the 19th and the first half of 20th Centuries

Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

* POLSOC - Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993

Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Doc. Šoltés Peter PhD.

* The influence of the individual and the community on the appearance of the city in Slovakia in the years 1918 - 1945. Political involvement of city residents and socially beneficial opportunities in the city

Vplyv jednotlivca a komunity na podobu mesta na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Politická angažovanosť obyvateľov miest a sociálne prospešné možnosti života v meste

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: Vnútroústavné
Project leader: Osyková Linda PhD.

* Exiting wars

Výstupenia zo svetových vojen

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Kšiňan Michal PhD.

* Womenʼs Agenda and the Positions of Women in Political Parties and their Structures in Slovakia during the Inter-war Period

Ženská agenda a pozície žien v štruktúrach politických strán na medzivojnovom Slovensku

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Project leader: Hanula Matej PhD.

Projects total: 7

Note: * cosolver