Information Page of SAS Employee

Doc. RNDr. Peter Kopčanský CSc. - projects

International projects

AMAZON - Dynamical study of formation/destruction of protein amyloid aggregatess targeted by magnetic zeolite nanocomposites
Dynamické štúdium amyloidnej agregácie proteínov pomocou magnetických zeolitových nanočastíc
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020
FMF - Flexible Magnetic Filaments: Properties and Applications
Flexibilné magnetické vlákna: Vlastnosti a aplikácie
Program: ERANET
Project leader: Doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Duration: 1.9.2018 - 31.8.2021
* BIOSAP - Design of nanostructured bio-hybrid materials through self-assembly process
Nanoštrukturované bio-hybridné materiály generované samousporiadajúcimi procesmi
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2019
MAGBBRIS - New MAGnetic Biomaterials for Brain Repair and Imaging after Stroke
Nové magnetické biomateriály pre obnovu mozgu a zobrazovanie po mozgovej príhode
Program: ERANET
Project leader: Doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Duration: 1.3.2018 - 28.2.2021
* NANOUPTAKE - Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake ( NANOUPTAKE)
Prekonanie bariiér pre komerčné využitie nanokvapalín (NANOUPTAKE)
Program: COST
Project leader: RNDr. Timko Milan CSc.
Duration: 19.4.2016 - 18.4.2020
* SOOSA - Study of orientation ordering and self-assembly in biopolymer and liquid crystal
Štúdium usporiadania, orientácie a samozbaľovania v biopolyméroch a kvapalných kryštáloch
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: RNDr., Ing. Šipošová Katarína PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2019
* Theoretical and experimental studies of orientational, magneto-optical and dielectric properties of composite liquid crystals filled with magnetic particles.
Teoretické a experimentálne štúdium orientačných, magneto-optických a dielektrických vlastností kompozitov kvapalných kryštálov dopovaných magneticckými časticami.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2019


National projects

* Interaction of magnetic fluids with electromagnetic field
Interakcia magnetických kvapalín s elektromagnetickým poľom
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Timko Milan CSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019
* Macroscopic anisotropic composites based on liquid crystals and magnetic nanoparticles
Makroskopicky anizotrópne kompozity na báze kvapalnych kryštálov a magnetických nanočastíc
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020
MVISION - Nanoparticles in anisotropic systems
Nanočastice v anizotrópnych systémoch
Program: APVV
Project leader: Doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Projects total: 10

Note:
* cosolver