Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Radoslava Matúšová PhD.

International projects

E-NICHE - European Network In CHEmical Ecology: translating the language of life into sustainability

Európska sieť v chemickej ekológii: transformácia súčasného života k udržateľnosti

Duration: 6.10.2023 - 5.10.2027
Program: COST
Project leader: RNDr. Matúšová Radoslava PhD.


National projects

* AQUARAD - Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Danchenko Maksym PhD.

* Chronic ionizing radiation affects susceptibility to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Chronické ionizujúce žiarenie ovplyvňuje odolnosť divorastúcich vodných rastlín proti škodcom: Objav a potvrdenie biochemických mechanizmov

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Danchenko Maksym PhD.

* Influence of the cell wall proteins on embryogenic capacity of selected of conifers

Vplyv proteínov bunkovej steny na embryogénnu kapacitu pri vybraných druhoch ihličnanov

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Klubicová Katarína PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver