Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Zdena Sulová DrSc.

National projects

GLYCO4BIO - Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Sulová Zdena DrSc.

* IZOTIOVIVO - Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates' and carboxylates' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines

Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Macejová Dana PhD.

Omnipotence - Defense mechanisms of microbial and animal cells in reducing their sensitivity to plant defensive compounds

Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Sulová Zdena DrSc.

Monitoring the interconnection of molecular events leading to the development of multidrug resistance in leukemic cells

Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Sulová Zdena DrSc.

* The effect of UV-B radiation on DNA damage and repair mechanisms in the P-glycoprotein-expressing L1210 cell line

Sledovanie vplyvu UV-B žiarenia na poškodenie DNA a reparačných mechanizmov v bunkovej línií L1210 exprimujúcej P-glykoproteín

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Šereš Mário PhD.

* -

Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Breier Albert DrSc.

LEBRE - Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Sulová Zdena DrSc.

* RETATGZPP - Use of recombinant enzymes with thioglucosidase activity for the transformation of plant glucosinolates and their analogues into biologically active substances with preventive and suppressive effect on neoplasia development

Využitie rekombinantných enzýmov s tioglukozidázovou aktivitou na transformáciu rastlinných glukozinolátov a ich analógov na biologicky aktívne látky s preventívnym a supresívnym účinkom na rozvoj neoplázie.

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: RNDr. Imrichová Denisa PhD.

* DNA methylation changes accompanying the development of multidrug resistance

Zmeny metylácie DNA sprevádzajúce rozvoj viacliekovej rezistencie

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Pavlíková Lucia PhD.

Projects total: 9

Note: * cosolver