Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič DrSc.

International projects

PeDET - Perovskites Quantum Dots based Broadband Detectors – from a quantum dot to a functional detector

Širokopásmové detektory na báze perovskitov - od kvantovej bodky k funkčnému detektoru

Duration: 1.11.2021 - 31.10.2024
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

NanoSpace - Carbon molecular nanostructures in space

Uhlíkové molekulárne nanoštruktúry vo vesmíre

Duration: 27.10.2022 - 26.10.2026
Program: COST
Project leader: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

Pb-free-PSC - Highly efficient and stable lead-free perovskite solar cells with optimized non-radiative recombination

Vysoko účinné a stabilné bezolovnaté perovskitové solárne články s optimalizovanou neradiačnou rekombináciou

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

EsSENce - High-performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications

Vysoko-výkonné uhlíkové kompozity s inovatívnymi vlastnosťami pre aplikácie pokročilého snímania

Duration: 21.10.2020 - 20.10.2024
Program: COST
Project leader: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.


National projects

ALICES - Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

* ZERO - Zero-excess solid-state lithium batteries

Bezanódové tuholátkové lítiové batérie

Duration: 1.7.2023 - 31.12.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Nádaždy Vojtech CSc.

* MOXIO - Biological fate and therapeutic applicability of iron oxide-molybdenum oxide nanocomplexes

Biologický osud nanokomplexov oxidu železa a molybdén oxidu a ich využiteľnosť v terapii

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Annušová Adriana PhD.

Multi Laser Configuration to Complement Emission Spectroscopy for Plasma Wall Interaction Studies; MW Enhancement, Fluorescence and Raman

Konfigurácia viacerých laserov na doplnenie emisnej spektroskopie pre štúdie interakcií plazmy so stenou MW zosilnenie, fluorescencia a Raman

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

DUALCAPS+ - Alginate-based microcapsules with enhanced stability and biocompatibility for encapsulation of pancreatic islets in diabetes treatment

Mikrokapsuly na báze alginátu so zvýšenou stabilitou a biokompatibilitou pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

BATAX - Towards lithium based batteries with improved lifetime

Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

* NanoCAre - Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumor- associated carbonic anhydrase IX

Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX.

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Annušová Adriana PhD.

Projects total: 11

Note: * cosolver