Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

RNDr. Jana Jakubíková, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • DONÁTOVÁ, Karin - MLADÁ, Miriam - ZEZULOVÁ, Viktória - JAKUBÍKOVÁ, Jana - BETÁKOVÁ, Tatiana. Influence of adaptation of influenza A viruses on the immune response in the spleens of infected mice. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 105-110. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. VEGA č. 2/0031/20 : Vplyv proteínu NS1 a infekčnej dávky vírusu chrípky na potogenitu a vrodenú imunitnú odpoveď v mozgoch, srdiach a slezinách infikovaných myší. Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • CHOLUJOVÁ, Dana - BEKE, Gábor - HUNTER, Zachary R. - HIDESHIMA, Teru - FLORES, Ludmila - ZELEZNIKOVA, Tatiana - HARRACHOVA, Denisa - KĽUČÁR, Ľuboš - LEIBA, Merav - DRGOŇA, Ľuboš - TREON, Steven P. - KASTRITIS, Efstathios - DORFMAN, David M. - ANDERSON, Kenneth C. - JAKUBÍKOVÁ, Jana**. Dysfunctions of innate and adaptive immune tumor microenvironment in Waldenström macroglobulinemia. In International Journal of Cancer, 2023, vol. 152, no. 9, p. 1947-1963. (2022: 6.4 - IF, Q1 - JCR, 2.259 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0020-7136. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ijc.34405 (APVV-16-0484 : Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť. APVV-19-0212 : Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov. APVV-20-0183 : Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance) Type: ADCA
 • CHOLUJOVÁ, Dana - BEKE, Gábor - HIDESHIMA, Teru - KĽUČÁR, Ľuboš - LEIBA, Merav - JAMROZIAK, Krzysztof - RICHARDSON, Paul G. - KASTRITIS, Efstathios - DORFMAN, David - ANDERSON, Kenneth C. - JAKUBÍKOVÁ, Jana. Dysregulations of the immune tumor microenvironment in multiple myeloma : P-382. In Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2023, vol. 23, suppl. 2, s 251. ISSN 1557-9190. Dostupné na internete: https://www.clinical-lymphoma-myeloma-leukemia.com/article/S2152-2650(23)02000-1/pdf (International Myeloma Society 20th Annual Meeting and Exposition. 2019/14-BMCSAV-9 : Vývoj nového diagnostického a prediktívneho vysokodimenzionálneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity. APVV-16-0484 : Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť. APVV-20-0183 : Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance. APVV-19-0212 : Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov) Type: AFG
 • JAKUBÍKOVÁ, Jana** - CHOLUJOVÁ, Dana - BEKE, Gábor - HIDESHIMA, Teru - KĽUČÁR, Ľuboš - LEIBA, Merav - JAMROZIAK, Krzysztof - RICHARDSON, Paul G. - KASTRITIS, Efstathios - DORFMAN, David - ANDERSON, Kenneth C. Heterogeneity of B cell lymphopoiesis in patients with premalignant and active myeloma. In JCI Insight, 2023, vol. 8, no. 3, art. no. e159924. (2022: 8 - IF, Q1 - JCR, 3.277 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2379-3708. Dostupné na: https://doi.org/10.1172/jci.insight.159924 (2019/14-BMCSAV-9 : Vývoj nového diagnostického a prediktívneho vysokodimenzionálneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity. APVV-16-0484 : Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť. APVV-19-0212 : Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov. VEGA 2/0144/20 : Anti-myelómová aktivita nových kompozitných nanomateriálov a ich mechanizmus účinku in vitro a in vivo. VEGA 2/0147/20 : Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov v B-bunkových malignitách) Type: ADCA
 • JAKUBÍKOVÁ, Jana. Pokroky v experimentálnej onkológii za rok 2023. In Onkológia, 2023, roč. 18, supl. 1, s. 44. ISSN 1336-8176. (Bratislavské onkologické dni : LX. ročník. APVV-20-0183 : Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance. APVV-19-0212 : Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov) Type: AFH
 • KOKLESOVÁ, Lenka - JAKUBÍKOVÁ, Jana - CHOLUJOVÁ, Dana - SAMEC, Marek - MAZURÁKOVÁ, ALena - ŠUDOMOVÁ, Miroslava - PEC, Martin - HASSAN, Sherif T. S. - BIRINGER, Kamil - BUSSELBERG, Dietrich - HURTOVÁ, Tatiana - GOLUBNITSCHAJA, Olga - KUBATKA, Peter. Phytochemical-based nanodrugs going beyond the state-of-the-art in cancer management-Targeting cancer stem cells in the framework of predictive, preventive, personalized medicine. In Frontiers in Pharmacology, 2023, vol. 14, mar, art. no. 1121950. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.064 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1663-9812. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1121950 Type: ADCA
 • LOPUŠNÁ, Katarína - BENKO, Mário - BITALA, Andrej - NIŽŇANSKÁ, Zuzana - KUDLOVÁ, Lucia - JAKUBÍKOVÁ, Jana - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. BTLA PLAYS A CRITICAL ROLE IN HEMATOLOGIC MALIGNANCIES AND SERVES AS PROMISING TARGET FOR CANCER IMMUNOTHERAPY : P382. In CICON23. Seventh International Cancer Immunotherapy Conference: Translating Science into Survival : Book of abstracts. 2023. - Milan, Italy, 2023, s. 503-504. Dostupné na internete: https://static1.squarespace.com/static/56dee71e555986fb3ae583e2/t/651570dc3896a47e0370085f/1695903973096/BOOK+OF+ABSTRACTS.pdf (CICON23 : Seventh International Cancer Immunotherapy Conference: Translating Science into Survival. APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom) Type: GII
 • LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka** - MELNYK, Inna - DUTKOVÁ, Erika - VARHAČ, Rastislav - JAKUBÍKOVÁ, Jana - CHOLUJOVÁ, Dana - TÓTHOVÁ, Erika - STOROZHUK, Ludmyla - BRIANČIN, Jaroslav. Nano-bio interface between As4S4 nanoparticles and albumin influenced by wet stirred media milling. In International Journal of Pharmaceutics, 2023, vol. 640, june, art. no. 123046. (2022: 5.8 - IF, Q1 - JCR, 0.906 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-5173. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2023.123046 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Type: ADCA
 • LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka** - DUTKOVÁ, Erika - JAKUBÍKOVÁ, Jana - CHOLUJOVÁ, Dana - VARHAČ, Rastislav - BORYSENKO, Larysa - MELNYK, Inna. Investigation of the Interaction between Mechanosynthesized ZnS Nanoparticles and Albumin Using Fluorescence Spectroscopy. In Pharmaceuticals, 2023, vol. 16, no. 9, art. no. 1219. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.799 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-8247. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ph16091219 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Type: ADCA
 • MLADÁ, Miriam - DONÁTOVÁ, Karin - ZEZULOVÁ, Viktória - JAKUBÍKOVÁ, Jana - BETÁKOVÁ, Tatiana. Th1/M1 and Th2/M2 immune response in hearts of Balb/c mice infected with lethal dose of A/WSN/33 and NS80 viruses. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 415-420. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. VEGA č. 2/0031/20 : Vplyv proteínu NS1 a infekčnej dávky vírusu chrípky na potogenitu a vrodenú imunitnú odpoveď v mozgoch, srdiach a slezinách infikovaných myší. Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • TIBENSKÝ, Miroslav** - BLAŠKO, Filip** - VARGOVIČ, Peter - JAKUBÍKOVÁ, Jana - CHOLUJOVÁ, Dana - JAKUBECHOVÁ, Jana - MRAVEC, Boris**. Topical application of local anesthetics to melanoma increases the efficacy of anti-PD-1 therapy. In Neoplasma, 2023, vol. 70, no. 3, p. 375-389. (2022: 3 - IF, Q3 - JCR, 0.609 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2023_230418N216 (APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom) Type: ADDA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus