Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

PhDr. Eva Horváthová PhD.

International projects

NCN - Transmission of steppe influences in Carpathian zone in 3rd millennium BC

Transmisia stepných vplyvov v Karpatskom pásme v III. tisícročí pred Kristom

Duration: 1.9.2021 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: PhDr. Horváthová Eva PhD.


National projects

Strategy of settlement of eastern Slovakia in the context of prehistoric development of the Northern Tisza region

Stratégia osídlenia východného Slovenska v kontexte pravekého vývoja severného Potisia

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Horváthová Eva PhD.

* Validation of Late Prehistoric sites in selected regions by interdisciplinary and non-destructive research

Validácia nálezísk mladšieho praveku vo vybraných regiónoch metódami interdisciplinárnej a nedeštruktívnej archeológie

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Oravkinová Dominika PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver