Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Nicol Janočková, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • JANOČKOVÁ, Nicol. Úloha slovesnej prefixácie pri preklade umeleckého textu z francúzštiny do slovenčiny. In Jazyk a kultúra, 2023, roč. 14, č. 55, s. 126-130. ISSN 1338-1148. Recenzia na: Prefixálne slovesá percepcie ako výsledok prekladu / Ráčková, Lucia. - Banská Bystrica : Belianum, vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2023. - ISBN 978-80-557-2031-9. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Type: EDI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus