Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Marek Bučko PhD.

National projects

KOREKAS - Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering

Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Bučko Marek PhD.

Intensification of the development, production and non-invasive characterization of new immobilized whole-cell biocatalysts based on enzyme cascades for the production of chemical specialities

Intenzifikácia vývoja, produkcie a neinvazívnej charakterizácie nových imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze enzýmových kaskád pre produkciu chemických špecialít

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bučko Marek PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver