Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Tatiana Zachar Podolinská PhD.

National projects

* MARGIWORK - Analysis of Barriers in Access to Employment for Marginalized Groups of Population: Selected regions of Slovakia in socio-economic, geographic and socio-anthropological perspective

Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve

Duration: 1.8.2018 - 31.7.2022
Program: APVV
Project leader: Mgr. Škobla Daniel PhD.

Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

* Patterns of social mobility of the Roma in the light of empirical research. Critical reflexion of existing practices and collection of new data.

Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber nových dát.

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Hrustič Tomáš PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver