Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • GYÁRFÁŠ LUTHEROVÁ, Soňa - HLINČÍKOVÁ, Miroslava - VOĽANSKÁ, Ľubica. Keď sa zmenil svet I. Vplyv epidémie koronavírusu na každodenný život na Slovensku : Vplyv epidémie koronavírusu na každodenný život na Slovensku. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://uesa.sav.sk/?q=sk/ked-sa-zmenil-svet-i-vplyv-epidemie-koronavirusu-na-kazdodenny-zivot-na-slovensku#overlay-context=sk/blog%3Fq%3Dsk/blog (APVV-15-0184 : STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie) Type: GHG
  Citations:
  [4.1] KURUC, Andrej - VALKOVIČOVÁ, Veronika - JABLONICKÁ-ZEZULOVÁ, Jana. Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2020, s. 6. https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/prieskum_zivotnej_situacie_pocas_pandemie_kuruc.pdf
 • GYÁRFÁŠ LUTHEROVÁ, Soňa - HLINČÍKOVÁ, Miroslava - VOĽANSKÁ, Ľubica. Keď sa zmenil svet II. : Starostlivosť o domácnosť a deti počas epidémie koronavírusu. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://uesa.sav.sk/?q=sk/ked-sa-zmenil-svet-ii-starostlivost-o-domacnost-deti-pocas-epidemie-koronavirusu#overlay-context=sk%3Fq%3Dsk Type: GHG
  Citations:
  [4.1] KURUC, Andrej - VALKOVIČOVÁ, Veronika - JABLONICKÁ-ZEZULOVÁ, Jana. Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2020, s. 6. https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/prieskum_zivotnej_situacie_pocas_pandemie_kuruc.pdf
 • VOĽANSKÁ, Ľubica - KÁČEROVÁ, Marcela - MAJO, Juraj. Bližšia košeľa ako kabát? Sociálne siete rodiny a komunity seniorov v slovenských mestách. In Český lid : etnologický časopis, 2021, roč. 108, č. 3, s. 289–321. (2020: 0.192 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0009-0794. Dostupné na: https://doi.org/10.21104/CL.2021.3.02 (APVV-15-0184 : STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie) Type: ADMB
 • VOĽANSKÁ, Ľubica. „Seniori, sme tu pre vás...“ Vzťahy medzi generáciami počas pandémie COVID 19 = „Seniors, we are here for you ...“ Intergenerational relations. In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 26. ISBN 978-80-89897-31-5. (Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Type: AFH
 • VOĽANSKÁ, Ľubica - GYÁRFÁŠ LUTHEROVÁ, Soňa. Prostredie priateľské k veku : antropologická perspektíva. In Zdravé domy 2021 : zborník konferencie. - Bratislava : Spektrum STU, 2021, s. 10-11. ISBN 978-80-227-5140-7. Dostupné na internete: http://bcdlab.eu/udalosti/zdrave_domy_zbornik_2021.pdf Type: AFH
 • VOĽANSKÁ, Ľubica - HLINČÍKOVÁ, Miroslava - GYÁRFÁŠ LUTHEROVÁ, Soňa. Keď sa zmenil svet III. : Komunikácia medzi generáciami počas epidémie koronavírusu. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://uesa.sav.sk/?q=sk/ked-sa-zmenil-svet-iii-komunikacia-medzi-generaciami-pocas-epidemie-koronavirusu#overlay-context=sk/profil-ustavu%3Fq%3Dsk/profil-ustavu Type: GHG
  Citations:
  [4.1] JEROTIJEVIĆ, Daniela. Deti v čase pandémie:teoretické a metodologické otázky. (reflexia pilotného výskumu). In Etnologické rozpravy Roč. XXVIII, č. 1 (2021), s. 64. ISSN 1335-5074
  [4.1] KURUC, Andrej - VALKOVIČOVÁ, Veronika - JABLONICKÁ-ZEZULOVÁ, Jana. Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2020, s. 6. https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/prieskum_zivotnej_situacie_pocas_pandemie_kuruc.pdf
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus