Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. - profesijný životopis

E-mail: sutaj@saske.sk
Oddelenie: Oddelenie histórie
Akademická kvalifikácia:
• Prof., 2005, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, odbor: slovenské dejiny
• DrSc., 2004, Historický ústav SAV Bratislava, odbor: slovenské dejiny
• Doc., 2002, FF PU Prešov, odbor história
• CSc., 1985, Historický ústav SAV v Bratislave, odbor: československé dejiny 1995, PaedDr., 1984, Filozofická fakulta v Prešove, UPJŠ v Košiciach, odbor: teória vyučovania dejepisu
• Mgr., 1977, Pedagogická fakulta v Prešove, UPJŠ v Košiciach, odbor dejepis – slovenský jazyk

Oblasti vedeckého záujmu:
• slovenské dejiny po roku 1918
• problematika národnostných menšín, s osobitným zameraním na maďarskú menšinu
• dejiny Košíc

Výučba a spolupráca s VŠ (týkajúca sa len Spoločenskovedného ústavu):
Výučba na FF UPJŠ v Košiciach – slovenské dejiny

Zahraničné stáže a pobyty:
Výskumné pobyty v archívoch v Paríži, Budapešti a v Prahe

Projekty:

Vedúci riešiteľ:
štátny program výskumu a vývoja: Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti – koordinátor Š. Šutaj (04/2003 – 03/2006) SvÚ SAV
APVT č. 21-015202 Dekréty E. Beneša a ich uplatňovanie na Slovensku, zodpovedný riešiteľ, 02/2002-01/2005 - SvÚ SAV
APVV-51-047505 Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989. (Vedúci projektu prof. PaedDr. Š. Šutaj, DrSc., 4/2006 – 3/2009.) - SVÚ SAV
Grant VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0101/12 Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie). (1/2012 – 12/2014), v roku 2014 vedúci projektu

Riešiteľ zahraničných projektov:
APVV- MVTS SR-ČR Národnostné menšiny v Československu po roku 1945 (právne a historické súvislosti), vedúci projektu prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc – 01/2012-12/2013, spolupracujúca inštitúcia Právnická fakulta Univerzity Karlovej, Praha

Riešiteľ domácich projektov:
Slovenské dejiny v dejinách Európy. Centrum excelentnosti SAV. Koordinačné pracovisko: Historický ústav SAV, doba riešenia 2011-2014. riešiteľ

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Člen slovensko-maďarskej komisie historikov; člen Slovenského národného komitétu historikov od roku 2011 Člen Výboru SHS od roku 2011

Iné (vedecko-organizačné činnosti, členstvo v redakčných radách, ocenenia):
Hlavný redaktor časopisu Človek a spoločnosť Člen redakčnej rady časopisu Mesto a dejiny.
Člen redakčnej rady časopisu Dejiny – internetového časopisu Inštitútu histórie FF Prešovskej univerzity
Člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Central European Papers, vydáva Fakulta verejných politík Slezskej univerzity v Opave a Univerzity Jánosa Kodolányiho v Székesfeférvári
Člen komisie pre udeľovanie DrSc. - historické vedy Člen Akreditačnej komisie III. Oddelenia SAV
Člen odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor Teória politiky na Filozofickej fakulte UPJŠ; Dejiny štátu a práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach; Slovenské dejiny na FF UPJŠ v Košiciach; Slovenské dejiny na FF PU v Prešove; Slovenské dejiny na SvÚ SAV a FHV UMB v Banskej Bystrici;
Člen odborovej rady medzinárodného študijného programu Moderní dějiny na Fakulte verejných politík Slezskej univerzity v Opave
Člen vedeckej rady Spoločenskovedného ústavu SAV; FF UPJŠ; Fakulty humanitných a prírodných vied Slezskej univerzity v Opave; Fakulty verejných politík vied Slezskej univerzity v Opave.

Publikácie:
ŠUTAJ, Štefan. Magyarok csehszlovákiaban 1945 – 1948 között – kisebbségkutatás. Budapest : Lucidus Kiadó, 2008, 292 s.

ŠUTAJ Štefan. Maďarská menšina na Slovensku v 20.storočí. Bratislava : Kalligram, 2012, 398 strán.

ŠUTAJ Štefan et al. Key Issues of Slovak and Hungarian History (A View of Slovak Historians). Prešov : Universum, 2011, 258s.

ŠUTAJ, Štefan. Magyar minority in Slovakia before and after the Second world war. In Slovakia in History. Edited by Mikuláš Teich, Dušan Kováč and Martin D. Brown. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010, p. 269-284.

ŠUTAJ Štefan. Rokovania medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvatelstva v období od ukončenia mierovej konferencie v Paríži do podpisu mierovej zmluvy. In.Petruf Pavol a kol. Slovensko a Československo v XX. storočí : vybrané kapitoly z dejín vnútornej i zahraničnej politiky. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, 2010. s. 203-225.

ŠUTAJ Štefan: Postavenie maďarskej menšiny na Slovensku a jej identita po roku 1918. In: Kiliánová Gabriela – Kowalská Eva – Krekovičová Eva (Eds.) My a tí druhí v modernej spoločnosti. Bratislava: Veda, 2009, 416-439.
Popély Árpád – Štefan Šutaj – Szarka László: Beneš dekrétumok és a magyar kerdés 1945 – 1948. Budapešť: Attraktor, 2007.