Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Pavol Kenderessy, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • GLAS, Martin** - TRITTHART, Michael - PESSENLEHNER, Sebastian - ANDO, Marek - LUKÁČ, Miroslav - BARANYA, Sándor - KENDERESSY, Pavol - RINDLER, Rolf - HAIMANN, Marlene - GMEINER, Philipp - LIEDERMANN, Marcel - MRAVCOVÁ, Katarína - HOLUBOVÁ, Katarína - HABERSACK, Helmut. Einblicke in hydrodynamische und morphodynamische Modellierungen in der Donau [Pohľad do hydrodynamického a morfodynamického modelovania rieky Dunaj]. In Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft, 2023, vol. 75, no., p. 381–390. ISSN 0945-358X. Type: ADEB
  • KENDERESSY, Pavol - KOLLÁR, Jozef - PALAJ, Andrej. Analysis of soil moisture variability in relation to landuse transition - case study from Tematínske vrchy hills /Považský Inovec Mts., SW Slovakia/ [Analýza variability pôdnej vlhkosti vo vzťahu k zmene využívania krajiny - prípadová štúdia na modelovom území Tematínske kopce, Považský Inovec.]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 27. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0147/21 : Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land/Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
  • KOLLÁR, Jozef** - PALAJ, Andrej - KENDERESSY, Pavol - ZIMA, Lukáš. Evolution of some soil properties on the sites of former vineyards (Small Carpathian wine region, SW Slovakia) [Vývoj niektorých pôdnych vlastností na bývalých vinohradoch (Malokarpatská vinohradnícka oblasť, JZ Slovensko)]. In Pedologické dni 2022 : Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôd. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2022, s. 51. ISBN 978-80-8163-044-6. (Pedologické dni 2022) Type: AFH
  • LIESKOVSKÝ, Juraj** - KENDERESSY, Pavol. Degradation of traditional vineyards in Slovakia by abandonment and soil erosion: A case - study of Vráble [Degradácia tradičných viníc na Slovensku vplyvom opúšťania a erózie pôdy: Prípadová štúdia Vráble]. In Land Degradation & Development, 2023, vol. 34, iss. 1, p. 98-108. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.145 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1085-3278. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ldr.4446 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Type: ADCA
  • PALAJ, Andrej** - KENDERESSY, Pavol - KOLLÁR, Jozef. Spoľahlivosť využitia fytoindikačných metód pôdnej vlhkosti travinno-bylinnej vegetácie v katastri Liptovskej Tepličky [Reliability of using phytoindicated methods of soil moisture in the conditions of mountain grassland vegetation in the Liptovská Teplička cadastre]. In Pedologické dni 2022 : Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôd. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2022, s. 67. ISBN 978-80-8163-044-6. (Pedologické dni 2022) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus