Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Ondrej Šauša CSc.

National projects

* Carbon-based particulate micro- and mesoporous materials from natural precursors

Časticové mikro- a mezopórovité materiály na báze uhlíka z prírodných prekurzorov

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Maťko Igor CSc.

Physical properties of confined water in the environment of lipid bilayers and the influence of cryoprotectants

Fyzikálne vlastnosti uväznenej vody v prostredí lipidových dvojvrstiev a vplyv kryoprotektív

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Šauša Ondrej CSc.

MIFYZOPO - Changes of microstructure and physical properties of crosslinked polymers in bulk and under confined conditions of macro- and mesopores

Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Šauša Ondrej CSc.

Projects total: 3

Note: * cosolver