Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Ing. Milan Rusko, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • MALASCHITZ, Richard - TRNKA, Marián - ZIMMERMANN, Alfréd - RUSKO, Milan - RUŽICKÝ, E. Systém na automatickú tvorbu rečových databáz : Číslo úžitkového vzoru: 9855, Druh dokumentu: Y1, Číslo prihlášky: 160-2022. Dátum podania prihlášky: 8. 12. 2022. Dátum zverejnenia prihlášky: 17. 5. 2023, Vestník ÚPV SR č.: 9/2023. Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu: 13. 9. 2023, Vestník ÚPV SR č.: 17/2023. Int. Cl.: G10L 15/00 (2013.01) G10L 15/08 (2006.01) G10L 15/26 (2006.01) G10L 15/28 (2013.01) G10L 17/14 (2013.01) G10L 25/63 (2013.01) G06F 16/683 (2019.01). Majiteľ: AXON PRO, s.r.o., Bratislava, SK; Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Bratislava, SK; Paneurópska vysoká škola n.o., Bratislava, SK. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2023. 7 s. Type: AGJ
  • SABO, Róbert** - TRNKA, Marián - RUSKO, Milan - KEVICKÁ, Viktória - BEŇUŠ, Štefan. Možnosti využitia sociálneho robota v zdravotníctve. In Fyzikálne faktory prostredia : riadne číslo časopisu o problematike fyzikálnych faktorov prostredia, 2023, roč. XIII, č. 2, s. 50-53. ISSN 1338-3922. Type: ADFB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus