Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Igor Maťko CSc.

National projects

Carbon-based particulate micro- and mesoporous materials from natural precursors

Časticové mikro- a mezopórovité materiály na báze uhlíka z prírodných prekurzorov

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Maťko Igor CSc.

* Physical properties of confined water in the environment of lipid bilayers and the influence of cryoprotectants

Fyzikálne vlastnosti uväznenej vody v prostredí lipidových dvojvrstiev a vplyv kryoprotektív

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Šauša Ondrej CSc.

* UNPROMAT - Novel nano / micro-structured metallic materials prepared by unconventional processing routes

Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Švec Peter DrSc.

* Property control of metallic systems by tailoring of structures on atomic scales by internal and external factors

Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Švec Peter DrSc.

* MIFYZOPO - Changes of microstructure and physical properties of crosslinked polymers in bulk and under confined conditions of macro- and mesopores

Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Šauša Ondrej CSc.

Projects total: 5

Note: * cosolver