Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Jozef Kollár, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • DOBROVODSKÁ, Marta** - KANKA, Róbert - GAJDOŠ, Peter - KRIŠTÍN, Anton - KOLLÁR, Jozef - STAŠIOV, Slavomír - LIESKOVSKÝ, Juraj. Factors affecting the biodiversity of historical landscape elements: detailed analyses from three case studies in Slovakia [Faktory ovplyvňujúce biodiverzitu historických prvkov krajiny: podrobná analýza z troch prípadových štúdií na Slovensku]. In Environmental Monitoring and Assessment, 2023, vol. 195, article no. 674. (2022: 3 - IF, Q3 - JCR, 0.626 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0167-6369. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10661-023-11035-w (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves) Type: ADCA
 • HOLKO, Ladislav** - LICHNER, Ľubomír - KOLLÁR, Jozef - ŠURDA, Peter - DANKO, Michal - ZVALA, Anton - KIDRON, G. J. Runoff response of a hydrophobic soil under high intensity rains. Ladislav Holko [et al.]. In Hydrological Processes, 2023, vol. 37, no. 5, article no. e14899. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.939 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1099-1085. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/hyp.14899 (APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska. Vega 2/0150/20 : Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy. VEGA 2/0019/23 : Vplyv prebiehajúcej zmeny lesa na hydrologický cyklus v horských povodiach) Type: ADCA
 • KANKA, Róbert - BARANČOK, Peter - KOLLÁR, Jozef - PALAJ, Andrej. Detailed vegetation research as a proxy for monitoring climate change in alpine ecosystems [Podrobný výskum vegetácie ako zástupca monitorovania klimatických zmien vo vysokohorských ekosystémoch]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 26. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • KENDERESSY, Pavol - KOLLÁR, Jozef - PALAJ, Andrej. Analysis of soil moisture variability in relation to landuse transition - case study from Tematínske vrchy hills /Považský Inovec Mts., SW Slovakia/ [Analýza variability pôdnej vlhkosti vo vzťahu k zmene využívania krajiny - prípadová štúdia na modelovom území Tematínske kopce, Považský Inovec.]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 27. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0147/21 : Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land/Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • KOLLÁR, Jozef - PALAJ, Andrej**. The changes in the forest vegetation on the Danube river aggradation mound affected by water regime changes [Dynamika lesnej vegetácie na agradačnom vale Dunaja vplyvom zmeny vodného režimu]. In Ekológia (Bratislava) : international journal for ecological problems of the biosphere, 2023, vol. 42, no. 2, p. 117-121. (2022: 0.293 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-342X. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/eko-2023-0014 (Vega 2/0147/21 : Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land/Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde) Type: ADFB
 • KOLLÁR, Jozef** - PALAJ, Andrej - KENDERESSY, Pavol - ZIMA, Lukáš. Evolution of some soil properties on the sites of former vineyards (Small Carpathian wine region, SW Slovakia) [Vývoj niektorých pôdnych vlastností na bývalých vinohradoch (Malokarpatská vinohradnícka oblasť, JZ Slovensko)]. In Pedologické dni 2022 : Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôd. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2022, s. 51. ISBN 978-80-8163-044-6. (Pedologické dni 2022) Type: AFH
 • LICHNER, Ľubomír** - ŠURDA, Peter - TOKOVÁ, Lucia - HOLOŠ, Slavomír - KOLLÁR, Jozef - IGAZ, Dušan. Impact of duration of land abandonment on soil properties. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2023, vol. 71, no. 2, p. 148-155. (2022: 1.9 - IF, Q4 - JCR, 0.51 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-4333. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/johh-2023-0011 (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde) Type: ADDA
 • LICHNER, Ľubomír - ŠURDA, Peter - TOKOVÁ, Lucia - HOLOŠ, Slavomír - KOLLÁR, Jozef. Vplyv času trvania opustenia poľa na pôdne vlastnosti [Impact of duration of field abandonment on soil properties]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 299-305. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. Hydrologie malého povodí 2023) Type: BEE
 • NOVÁK, Pavel** - WILLNER, Wolfgang - BIURRUN, Idoia - GHOLIZADEH, Hamid - HEINKEN, Thilo - JANDT, Ute - KOLLÁR, Jozef - KOZHEVNIKOVA, Maria - NAQINEZHAD, Alireza - ONYSHCHENKO, Viktor - PIELECH, Remigiusz - RAŠOMAVIČIUS, Valerijus - SHIROKIKH, Pavel - VASSILEV, Kiril - WOHLGEMUTH, Thomas - VEČEŘA, Martin - CHYTRÝ, Milan. Classification of European oak-hornbeam forests and related vegetation types [Klasifikácia európskych dubovo-hrabových lesov a príbuzných vegetačných typov]. In Applied Vegetation Science, 2023, vol. 26, article no. e12712. (2022: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.74 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1402-2001. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/avsc.12712 Type: ADCA
 • PALAJ, Andrej - KOLLÁR, Jozef. Dynamics of Alpine endemic plant species in the Western Carpathians [Dynamika alpínskych endemických druhov Západných Karpát]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 44. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • PALAJ, Andrej** - KENDERESSY, Pavol - KOLLÁR, Jozef. Spoľahlivosť využitia fytoindikačných metód pôdnej vlhkosti travinno-bylinnej vegetácie v katastri Liptovskej Tepličky [Reliability of using phytoindicated methods of soil moisture in the conditions of mountain grassland vegetation in the Liptovská Teplička cadastre]. In Pedologické dni 2022 : Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôd. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2022, s. 67. ISBN 978-80-8163-044-6. (Pedologické dni 2022) Type: AFH
 • TOKOVÁ, Lucia** - LICHNER, Ľubomír - HOLOŠ, Slavomír - ŠURDA, Peter - KOLLÁR, Jozef. Vplyv času opustenia poľa na vlastnosti piesočnatej pôdy [Influence of duration of land abandonment on sandy soil properties]. In Water in a changing environment. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2023, p. 87-92. ISBN 978-80-89139-57-6. (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde) Type: AEDA
 • ZVALA, Anton** - NAGY, Viliam - KOLLÁR, Jozef. Pôsobenie ohrevu na vodoodpudivosť piesočnatej lesnej pôdy [The impact of heating on the water repelency of sandy forest soil]. In Contemporary Challenges in Environmental Research : book of peer-reviewed papers - Electronic Book. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 114-118. ISBN 978-80-89139-58-3. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000493-8aa128aa13/E-Book%20of%20Papers%20UH%20SAV_2023_final.pdf?ph=1778df732d (Vega 2/0035/23 : Vplyv ohrevu na hydrofyzikálne a chemické vlastnosti lesnej pôdy (Influence of heating on hydrophysical and chemical properties of forest soil)) Type: AEDA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus