Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Róbert Kanka PhD.

International projects

* eLTER PPP - eLTER Preparatory Phase Project

eLTER Preparatory Phase Project

Duration: 1.2.2020 - 31.1.2025
Program: Horizont 2020
Project leader: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

IMPAWOS - IMPAWOS - Impact of alien and native woody plants on vegetation and soil: two sides of the same coin?

IMPAWOS - Vplyv cudzích a pôvodných drevín na vegetáciu a pôdu: dve strany jednej mince?

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: RNDr. Kanka Róbert PhD.

PAREUS - PAREUS - Providing Adaptive knowledge for Ratcheting up the EU Biodiversity strategy for Sustainable landscapes and protected areas

PAREUS - Poskytovanie adaptívnych poznatkov pre posilnenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity pre udržateľné krajiny a chránené oblasti

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Horizont Európa
Project leader: RNDr. Kanka Róbert PhD.

* Restore4Life - Restore4Life - Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin

Restore4Life - Obnova mokraďových komplexov ako systémov podporujúcich život v povodí Dunaja

Duration: 1.6.2023 - 31.5.2027
Program: Horizont Európa
Project leader: RNDr. Halada Ľuboš CSc.


National projects

* Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia

Výskum špecifických prvkov biokultúrnej krajiny na Slovensku

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Dobrovodská Marta PhD.

* Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land

Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kollár Jozef PhD.

* Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians

Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Barančok Peter CSc.

Projects total: 7

Note: * cosolver