Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

PhDr. Karol Pieta, DrSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ANTONIO, Margaret L. - WEIß, Clemens L. - GAO, Ziyne - SAWYER, Susanna - OBERREITER, Victoria - ELSCHEK, Kristian - HUKEĽOVÁ, Zuzana - KROŠLÁKOVÁ, Mária - PIETA, Karol - RUTTKAY, Matej. Stable population structure in Europe since the Iron Age, despite high mobility. In bioRXiv : the preprint server for biology [elektronický zdroj], 2022, nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.1101/2022.05.15.491973 Type: GHG
 • BARTA, Peter - HAJNALOVÁ, Mária - BENEDIKOVÁ, Lucia - DRESLEROVÁ, Dagmar - PIETA, Karol. Radiocarbon Dated Pulse and Cereal Crops Indicate Diachronic Use of Iron Age Extreme Upland Sites in the Western Carpathians, Slovakia. In Geochronometria, 2023, vol. 50, nr. 1, p. 1-20. (2022: 1.2 - IF, Q4 - JCR, 0.674 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1733-8387. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/geochr-2023-0001 (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov) Type: ADCA
 • PIETA, Karol - ŠTOLCOVÁ, Tereza. Knieža z Popradu a jeho hrobka = The Prince of Poprad and his tomb. Rec. Erik Hrnčiarik, Juraj Bartík. 2. rozšírené vydanie. Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023. 165 s. Archeologické pamätníky Slovenska, Zv. 12. ISBN 978-80-8196-065-9 (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Type: AAB
 • PIETA, Karol. Opferfunde der römischen Kaiserzeit aus Streženice, Nordwestslowakei. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2023, roč. 71, č. 1, s. 25-52. (2022: 0.1 - IF, 0.169 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-0102. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.71.2 (APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku) Type: ADNA
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná v roku 2017 = Excavation of the Early Medieval Agglomeration of Bojná in 2017. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 107-108. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Type: AEDA
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná v roku 2018 = Research of the Early Medieval Agglomeration Bojná in 2018. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 110-113. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Type: AEDA
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Bojná - Bojná I. Valy p.č. 2935, 2941 : VS 21003. Nitra : AÚ SAV v. v. i., 2023. 238 s. Type: AGI
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Bojná - Bojná II p.č. 2602 : VS 21002. Nitra : AÚ SAV v. v. i., 2023. 63 s. Type: AGI
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Bojná - Bojná III. Žihľavník p.č. 2783, 2785 : VS 21004. Nitra : AÚ SAV v. v. i., 2023. 67 s. Type: AGI
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam. Bojná - Valy I., p.č. 2935, 2941 : VS 20941/2023. Nitra : AÚ SAV, 2023. 55 s. Type: GII
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam. Bojná VI, Železná dolina : VS 20854. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 151 s. Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus