Information Page of SAS Employee

PhDr. Dušan Gálik, CSc. - publications

Publishing Activity for All Years

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

 • GÁLIK, Dušan. K niektorým problémom evolučnej teórie poznania. In Filozofia, 1992, roč. 47, č. 8, s. 458-466. ISSN 0046-385X. Type: ADFB

  Citácie:
  [4] DÉMUTH, A. Poznanie, vedenie alebo interpretácia? Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2009. ISBN 978-80-969823-6-3.

  [4] SÝKORA, P. Ontológia šera. Trnava : Schola Philosophica - FF UCM, 2008. ISBN 978-80-969823.

 • GÁLIK, Dušan. Na ceste k novej evolučnej syntéze. 1992. ISSN 0046-385X. Type:
 • GÁLIK, Dušan. "Dva smery evolučnej teórie poznania". In Filozofia, 1993, roč. 48, č. 12, s. 786-791. ISSN 0046-385X. Type: ADFB

  Citácie:
  [4] SÝKORA, P. Ontológia šera. Trnava : Schola Philosophica - FF UCM, 2008. ISBN 978-80-969823.

 • GÁLIK, Dušan. Nielen o správaní živočíchov. 1994. ISSN 0046-385X. Type:
 • GÁLIK, Dušan. "Evolučná teória poznania a problém apriórnych základov". In Filozofia, 1995, roč. 50, č. 7, s. 353-360. ISSN 0046-385X. Type: ADFB

  Citácie:
  [4] SÝKORA, P. Ontológia šera. Trnava : Schola Philosophica - FF UCM, 2008. ISBN 978-80-969823.

 • GÁLIK, Dušan. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (I). In Organon F, 1996, roč. 3, č. 1, s. 87-93. ISSN 1335-0668. Type: ADFB

  Citácie:
  [4.1] VLADYKOVÁ, Ľ. Evolučná etika - vybrané problémy a výzvy. Košice : FF UPJŠ, 2018, s. 194. ISBN 978-80-8152-652-7.

 • GÁLIK, Dušan. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (II). In Organon F, 1996, roč. 3, č. 2, s. 191-198. Type: ADFB
 • GÁLIK, Dušan. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (III). In Organon F, 1996, roč. 3, č. 3, s. 312-319. ISSN 1335-0668. Type: ADFB

  Citácie:
  [4.1] VLADYKOVÁ, Ľ. Evolučná etika - vybrané problémy a výzvy. Košice : FF UPJŠ, 2018, s. 119, 194. ISBN 978-80-8152-652-7.

 • GÁLIK, Dušan. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (IV). In Organon F, 1996, roč. 3, č. 4, s. 413-420. Type: ADFB
 • GÁLIK, Dušan. Fuchs, S.: Význam sieťových štruktúr pre sociologickú epistemológiu (preklad). In Filozofia, 1996, roč. 51, č. 1, s. 28-41. ISSN 0046-385X. Type: EDJ
 • GÁLIK, Dušan. Diskusia o Gai. Type:
 • GÁLIK, Dušan. Epistemológia ako veda. Type:
 • GÁLIK, Dušan. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (V). In Organon F, 1997, roč. 4, č. 1, s. 78-86. Type: ADFB
 • GÁLIK, Dušan. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (VIII). In Organon F, 1997, roč. 4, č. 4, s. 409-418. Type: ADFB
 • GÁLIK, Dušan. Druhy ako esencie? In Organon F, 1997, roč. 4, č. 2, s. 180-188. Type:
 • GÁLIK, Dušan. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (VI). In Organon F, 1997, roč. 4, č. 2, s. 189-197. Type:
 • GÁLIK, Dušan. Piaget, mäkkýše a teória evolúcie. In Organon F, 1997, roč. 4, č. 3, s. 297-301. Type:
 • GÁLIK, Dušan. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (VII). In Organon F, 1997, roč. 4, č. 3, s. 302-310. Type:
 • SEDOVÁ, Tatiana - GÁLIK, Dušan. Strawson, P.F.: Indivíduá (preklad). In Organon F, 1997, roč. 4, č. 1, s. 39-58. Type: EDJ
 • GÁLIK, Dušan. Ešte raz o esenciách biologických druhov (Pokus o odstránenie omylov). In Organon F, 1998, roč. 5, č. 3, s. 290-299. Type: ADFB
 • GÁLIK, Dušan. Na okraj jednej zbytočnej poznámky. In Organon F, 1999, roč. 6, č. 4, s. 407-409. Type: ADFB
 • GÁLIK, Dušan. Vývoj vedy a jazyk vedy. In Organon F, 2000, roč. 7, č. 3, s. 320-325. Type: ADFB
 • GÁLIK, Dušan. Univerzálny darvinizmus. In Kognitívne vedy III. - Bratislava : FCHPF STU, 2000, s. 1-7. Type: AED

  Citácie:
  [4] GÁLIKOVÁ, Silvia. Psyché : od animálnych duchov k neurotransmiterom. Recenzenti Imrich Ruisel, Ján Rybár. Bratislava : Veda, 2007. 256 s. ISBN 978-80-224-0950-6.

 • GÁLIK, Dušan. Dejiny biológie a metodológie vied. In Filozofia v kultúrnom kontexte : zborník z konferencie. Editori M. Marcelli, E. Farkašová. - Bratislava : Mirox, 2001, s. 113-120. ISBN 80-85540-07-X. Type: AED
 • GÁLIKOVÁ, Silvia - GÁLIK, Dušan. O existenčnom rozmere a ontologickom statuse prírodných entít. In Filozofia, 2001, roč. 56, č. 1, s. 46-52. (2001 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Type: ADDB

  Citácie:
  [2.1] SMOLKOVÁ, Eva. O jednej polemickej recenzii. In Filozofia, 2001, roč. 56, č. 8, s. 579-581. (2001 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS

 • GÁLIKOVÁ, Silvia - GÁLIK, Dušan. Diferencia a poriadok (diskusia). In Filozofia, 2002, roč. 57, č. 1, s. 62-63. (2002 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Type: GII
 • GÁLIK, Dušan. Strom života a strom poznania. Dušan Gálik. In Metoda - význam - intence : popperovské motivy v současném analytickém myšlení. Editor V. Havlík. - Praha : Filosofia, 2003, s. 77-88. ISBN 80-7007-177-X. Type: AEE
 • GÁLIK, Dušan. K pojmu biologický druh. In Vágnost, věda, filosofie. - Praha : Filosofia, 2003, s. 120-134. ISBN 80-7007-180-X. Type: AEE
 • GÁLIK, Dušan. O logike vo filozofii. In Rak : revue aktuálnej kultúry, 2003, roč. 8, č. 9, s. 48-49. ISSN 1335-1702. Recenzia na: Na pomedzí logiky a filozofie / Pavel Cmorej. - Bratislava : Veda, 2001. - ISBN 80-224-0699-6. Type: EDI
 • GÁLIK, Dušan - GÁLIKOVÁ, Silvia. Dodatok k jednej polemickej recenzii. In Eidós, 2003, vol. 1. ISSN 1336-2941. Dostupné na internete: <<http://www.libris.sk/eidos/2003/polemiky/polemika03.php> >. Type: GHG
 • GÁLIK, Dušan. Univerzálna teória evolúcie a problém mémov. In Memy ve věde a filosofii. - Praha : Filosofia, 2004, s. 133-146. ISBN 80-7007-196-6. Type: AEE
 • GÁLIK, Dušan. Induction in Aristotle's System of Scientific Knowledge. In Organon F, 2006, roč. 13, č. 4, s. 495-505. (2005: 0.229 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2006 - Current Contents, WOS). ISSN 1335-0668. Type: ADDB

  Citácie:
  [1.1] MAGNANI, Lorenzo. The Genealogy of Abduction Geometry, and Logic Intertwined. In ABDUCTIVE STRUCTURE OF SCIENTIFIC CREATIVITY: AN ESSAY ON THE ECOLOGY OF COGNITION. ISSN 2192-6255, 2017, vol. 37, no., pp. 89-113., Registrované v: WOS

  [1.1] MAGNANI, Lorenzo. The eco-cognitive model of abduction now: Naturalizing the logic of abduction. In JOURNAL OF APPLIED LOGIC. ISSN 1570-8683, 2015, vol. 13, no. 3, pp. 285-315., Registrované v: WOS

  [3.1] MURIEL-RAMIREZ, M. J. Institutional Foundations of Heritage Railways: The High Cost of Low Trust in the Preservation of Merit Goods In Journal of Economic Issues, 2017, vol. 51, iss. 3, pp. 663-687. ISSN 0021-3624. DOI: 10.1080/00213624.2017.1353875

  [3.1] NOH, S. - KWON, Y. Scientific Reasoning Process of Blood Circulation Research Based on Giere's Theoretical Hypotheses Evaluation Program. In Brain, Digital & Learning, 2018, vol. 8, iss. 3, pp. 99-108. DOI: 10.31216/BDL.2018.8.3.99.

  [4.1] IVANOVIČ, D. Vzťah indukcie a dedukcie v Aristotelovom systéme vedeckého poznania. In Loquere. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016, s. 110. ISBN 978-80-8105-812-7.

 • GÁLIK, Dušan. Evolúcia ako predmet vedy a filozofie. In Minulé a súčasné podoby filozofie a filozofovania. - Banská Bystrica : FHV UMB, 2006, s. 24-29. ISBN 80-8083-272-2. Type: AED
 • GÁLIK, Dušan. Konanie, normy a konflikty. In Ostium : internetový časopis pre humanitné odbory [elektronický zdroj], 2006, roč. 2, č. 4. ISSN 1339-942X. Dostupné na internete: <<http://www.ostium.sk>>. Type: GHG
 • GÁLIK, Dušan. Racionalita vedy a vedecká metóda. In Filozofia, 2009, roč. 64, č. 1, s. 1-8. (2008: 0.224 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2009 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0046-385X. Type: ADDB

  Citácie:
  [2.1] BIELIK, L. - KOSTEREC, M. - ZOUHAR, M. Model metódy (4): Aplikácia a klasifikácia. In Filozofia, 2014, roč. 69, č. 9, s. 751. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS

 • GÁLIK, Dušan. Evolúcia a hľadanie zmyslu. Zamyslenie nad Darwinovým výročím. In Filozofia, 2009, roč. 64, č. 9, s. 889-893. (2008: 0.224 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2009 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0046-385X. Type: ADDB

  Citácie:
  [4.1] NOVOSÁD, F. Idey na trhovisku. Bratislava : Iris, 2016, s. 158. ISBN 978-80-8153-066-1.

 • GÁLIK, Dušan. Darwin, evolúcia a progresívny vývoj. In Kognice a umělý život IX. Sestavili Jozef Kelemen, Vladimír Kvasnička, Ján Rybár ; recenzenti příspěvků Silvia Gáliková, Dušan Gálik et al. - Opava : Slezská univerzita, 2009, s. 77-82. ISBN 978-80-7248-516-1. Type: AEC
 • GÁLIK, Dušan. O metodologickom poznaní (okrúhly stôl). In Filozofia, 2009, roč. 64, č. 1, s. 70-82. (2008: 0.224 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2009 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0046-385X. Type: GII
 • GÁLIK, Dušan. Teória evolúcie a filozofia. In Umelá inteligencia a kognitívna veda II. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2010, s. 89-123. ISBN 978-80-227-3284-0. Type: ABB

  Citácie:
  [2.1] GÁLIKOVÁ, Silvia. V. Havlík, T. Hříbek, J. Hvorecký, J. Nosek, Z. Parusniková, Z evolučního hlediska: pojem evoluce v současné filosofii. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2014, roč. 21, č. 4, s. 543. ISSN 1335-0668., Registrované v: WOS

 • GÁLIK, Dušan. K niektorým aspektom Aristotelovej filozofie vedy. Recenzenti M. Palenčár, E. Andreanský. In K otázkam metodológie vied (spoločenských a prírodných). Editor Juraj Šuch. - Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 2011, s. 135-148. ISBN 978-80-557-0311-4. Type: AED
 • GÁLIK, Dušan. K problému tautologickosti v teórii evolúcie [On the Problem of Tautological Status of the Theory of Evolution]. In Filozofia, 2012, roč. 67, č. 7, s.545-556. (2011: 0.178 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2012 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Type: ADDB

  Citácie:
  [2.1] SEDOVÁ, T. Na margo poznávacej stratégie v sociálnom poznaní: medzi interpretativizmom a naturalizmom. In Filozofia, 2016, roč. 71, č. 8, s. 679. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS

  [4.1] SEDOVÁ, T. - ŠUCH, J. - ŠEDÍK, M. - JANČOVIČ, I. Podoby interpretácie. Bratislava : Veda, 2016, s. 39, 200. ISBN 978-80-224-1549-1.

 • GÁLIK, Dušan. Jazyk a evolúcia: môže darvinovská teória evolúcie vysvetliť evolúciu jazyka? [Language and Evolution: Can the Darwinian Theory of Evolution Explain the Evolution of Language?]. In Kognice a umělý život XII. Sestavili Jozef Kelemen, Pavel Nahodil. - Praha : Zeithamlová Milena Ing. - Agentura Action M, 2012, s. 61-67. ISBN 978-80-86742-34-2. Type: AEC
 • GÁLIK, Dušan. Biosemiotics: A New Science of Biology? In Filozofia, 2013, roč. 68, č. 10, s. 859-867. (2012: 0.194 - SJR, karentované - CCC). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Type: ADDB

  Citácie:
  [1.1] MOSER, Keith. A biosemiotic reading of Michel Onfray's Cosmos: Rethinking the essence of communication from an ecocentric and scientific perspective. In SEMIOTICA. ISSN 0037-1998, 2018, vol., no. 225, pp. 405-421., Registrované v: WOS

  [1.1] MOSER, Keith. J. M. G. Le Clezio and Gerard Gouesbet's cosmic, ecocentric framework for understanding the nature of human violence. In FRENCH CULTURAL STUDIES. ISSN 0957-1558, 2019, vol. 30, no. 3, pp. 232-247., Registrované v: WOS

  [1.1] ZOLYAN, Suren T. - ZHDANOV, Renad. Genome as (hyper)text: From metaphor to theory. In SEMIOTICA. ISSN 0037-1998, 2018, vol., no. 225, pp. 1-18., Registrované v: WOS

  [1.2] ZOLYAN, S. T. Vnov o sootvesennosti jazyka i genetičeskogo koda. In Voprosy jazykoznanija, 2016, issue 1, p. 114-132. ISSN 0373-658X., Registrované v: SCOPUS

  [3.1] MOSER, K. Rethinking language within the larger biosemiosic web of communication in Michel Serres's late philosophy. In Interdisciplinary Environmental Review (IER), 2018, vol. 19, no. 3/4, pp. 266-288. ISSN 1521-0227. DOI: 10.1504/IER.2018.095734

  [3.1] MOSER, K. Rethinking the Essence of Human and Other-Than-Human Communication in the Anthropocene Epoch: A Biosemiotic Interpretation of Edgar Morin’s “Complex Thought”. In Humanities, 2018, vol. 7, no. 2. ISSN 2076-0787. ; https://doi.org/10.3390/h7020057, https://www.mdpi.com/2076-0787/7/2/57/htm

 • GÁLIK, Dušan. Editoriál [Editorial]. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2014, roč. 21, supplementary Issue, s. 3-4. (2013: 0.247 - SJR, karentované - CCC). (2014 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Type: GII
 • Literatúra v kognitívnych súvislostiach. Editorka Jana Kuzmíková. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. 152 s. ISBN 978-80-88746-25-6(VEGA 2/0078/14 : Kognitívne orientovaná literárna veda. Teórie a príkladové štúdie zo slovenskej literatúry). Type: FAI

  Citácie:
  [2.1] KOTEN, Jiri. Literature in cognitive context. In WORLD LITERATURE STUDIES. ISSN 1337-9275, 2015, vol. 7, no. 4, pp. 112-114., Registrované v: WOS

  [3.1] POSPÍŠIL, Ivo. Heterogenní kognitivismus v literární věde. Proudy: Středoevropský časopis pro vědu a literaturu, roč. 5, 2016, č. 2, s. neuvedená. ISSN 1804-7246.

  [4.1] GOLEMA, Martin. Medzi diskurzom a teóriou - k možnostiam a perspektívam literárnovednej slovakistiky. In Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky. Editor Radoslav Passia ; recenzenti Karol Csiba, Dušan Teplan. - Bratislava : Platforma pre literatúru a výskum v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV, 2018, s. 57. ISBN 978-80-973125-0-3.

  [4.1] IHRINGOVÁ, Katarína. Vizuálne umenie a obrat k neurovedám. In Espes. Journal of Society for Aesthetics in Slovakia, roč. 4, 2015, č. 2, s. 4-9; cit. na s. 9. ISSN 1339-1119.

  [4.1] MRÁZ, Peter. Zanietený čitateľ: recenzie a kritiky z rokov 2005 – 2015. Kuklov: vydané vlastným nákladom, 2015, s. 110. ISBN 987-80-972080-9-5.

  [5] BUCZEK, Marta. Kuzmíková, Jana (ed.): Literatúra v kognitívnych súvislostiach. In Elity v krajach Europy środkowej i wschodniej po roku 1989. Miscellanea posttotalitariana Wratislaviensia, roč. 3, 2015, s. 238-245. ISBN: 978-83-229-3505-7.

  [5] MAJERČÁKOVÁ, Mária. Literatúra a kognitívne vedy. In Slavica Litteraria X 18, Brno: Masarykova univerzita, roč. 2015, č. 2, s. 222-226. ISSN 1212-1509.

  [6] BUCZEK, Marta. Kuzmíková, Jana (ed.): Literatúra v kognitívnych súvislostiach. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. 152 s. In Slovenská literatúra, roč. 62, 2015, č. 3, s. 257 – 263. ISSN 0037-6973.

  [6] FABIANOVÁ, Lenka. Kognitívne pohľady na literatúru. In Romboid, roč. 51, 2016, č. 4-5, s. 114-115. ISSN 0231-6714.

 • TACHIAOS, Antonios E. - GÁLIK, Dušan (prekl.). Cyrilometodské dedičstvo a jeho odkaz svetu Slovanov [The Message of the Cyrillo-Methodian Legacy to the World of Slavs]. In Historický časopis, 2014, roč. 62, č. 3, s. 385-391. ISSN 0018-2575. Type: EDJ

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus