Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

PhDr. Ľubor Králik, DSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • KRÁLIK, Ľubor. Ketefete: úvahy o jednom hapax legomenon. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 76-81. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Type: ADFB
  • KRÁLIK, Ľubor. Nová popularizačná publikácia z oblasti etymológie. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 3, s. 172-189. ISSN 0023-5202. Recenzia na: Etymológia záhadná aj zábavná. Pôvod slov od algoritmu po zavináč / Ivana Krekáňová. - Bratislava : MAMAŠ, 2022. - ISBN 978-80-8268-040-2. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Type: EDI
  • KRÁLIK, Ľubor. "Aj starodávňa zviki zakapívajú." A Slovak Contribution to the Study of Slavic Imperfective Verbs in *-yvati. In Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). - Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023, s. 79. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18)) Type: GII
  • Jazykovedný časopis. Hlavná red. Gabriela Múcsková (2013-), výkonní red. Ingrid Hrubaničová (2013-), Miroslav Zumrík (2016-), prizvané ed. Katarína Gajdošová, Adriana Žáková (2017, č. 2), prizvaný ed. Juraj Dolník (2018, č. 1), prizvané ed. Dana Guričanová, Monika Kapustová, Martina Kopecká (2018, č. 3), prizvaní ed. Jana Levická, Miroslav Zumrík (2019, č. 2), prizvaní ed. Milan Harvalík, Ľubor Králik, Iveta Valentová (2021, č. 1), prizvaní ed. Kristína Bobeková, Lucia Gibľáková, Jana Levická, Miroslav Zumrík (2021, č. 2), prizvaní ed. Lucia Molnár Satinská, Jaroslava Rusinková, Roman Soóky (2022, č. 3), prizvaná ed. Katarína Gajdošová (2023, č. 1). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Scopus, CEEOL. 2 x ročne, od r. 2016 3x ročne. ISSN 0021-5597 Type: FAI
  • VALENTOVÁ, Iveta - KRÁLIK, Ľubor. Theory of proper names by Vincent Blanár and research into Slovak anthroponymy. In Onoma : Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 2022, vol. 57, s. 87-103. ISSN 0078-463X. Dostupné na: https://doi.org/10.34158/ONOMA.57/2022/6 (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Type: AECA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus