Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Elena Blažová

National projects

* The exploitation of natural resources from the Early Historic Period to the Modern Times in selected Slovak regions

Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Bednár Peter CSc.

* The landscape and settlements of the Celts and Germani Mutual relations, relations in and with the landscape

Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: doc. PhDr. Březinová Gertrúda CSc.

* -

Manažment údajov Centrálnej archeologickej evidencie Slovenskej republiky

Duration: 1.10.2021 - 30.9.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Informatizácia spoločnosti
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

* ProSlo - The environment and settlement networks of late Prehistory on the example of selected periods and regions of Slovakia

Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska .

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: Mgr. Malček Róbert PhD.

* Relics of cultural landscape – identification and interpretation

Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Benediková Lucia PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver