Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Curriculum vitae

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

• Personal/Contact Information
 name PhDr. Matej RUTTKAY, CSc.
-address Petzvalova 40, 949 12 Nitra, Slovakia
-phone number(s) 00421 37 77 34 286; 00421 903 350 423
-email matej.ruttkay@savba.sk
• Academic Background
- Doctoral Diss.: Settlement development and types in the early Middle Ages
- Slov. Akad. of Sciences 1997 PhD. (CSc.)
- Comenius University Bratislava 1983 PhDr.
- Comenius University Bratislava 1984 Mgr.
• Professional development and career advancement
- Institute of Archaeology from 2008, director
- Institute of Archaeology from 2000, vice director (archaeology)
- Institute of Archaeology from 1992 general secretary of. Inst. (archaeology)
- Institute of Archaeology from 1986 archaeologist
- Museum of Nitra from 1983 archaeologist
• Academic/Research Interests
Couple of excavation, survey and restoration projects in Slovakia
-- Settlement structure, development, ecology, history, Tribes – Nations, conservation science, material analysis
-- Excavation – early Middle Ages cemeteries, lost villages, castles

Main excavation (selection)
• International summer school of archaeology: 2004-2012 – early medieval hillfort (together with J. Hennig Goethe University Frankfurt).
• Bajč – Neolithic settlement and the Middle Age village (6th-13th century).
• Topoľčianky: medieval castle
• Systematically archeological prospection in the region of western Slovakia
• Nitra Archaeological research into the Middle Age architecture and cemetery.
• Nitra – Párovské Háje. Archaeological research into the celtic, Germanic and Slavic village
• Nitra - Araver Archaeological research into the prehistoric village (Bronze Age) and early medieval cemetery
• Nitra – Tekovské Nemce – rescue excavation - more than 20 finding places (Neolithicum, Bronze age, Iron and Roman period, Middle ages
Tesárske Mlyňany - Germanic burial place (5th-6th century).
• Branč – archaeological research into the prehistoric and medieval castle.

• Research/Scholarly Activities
-journal articles and conference proceedings 243
-books 7
• Academic/Teaching Experience
- Archaeological Summer School in Nitra / Slovakia every summer (Inst. of Archaeology Nitra, Johann Wolfgang Goethe-Universty Frankfurt am Main)
-teaching evaluations – 5 PhD. students
- teaching Konstantine the Philosopher University Nitra – museology, archaeology
• Professional/Academic Honors and Awards
-Price for scientific literature (2004 – Slovak Lit. Found.)
-Alexander von Humboldt Foundation (1999)
-Price for scientific popularisation (Slov. Acad. of Sciences)
• Memberships:
- German Institute of Archaeology (DAI) – corresponding member
- EAC – Europae Archaeologiae Consilium.- board member
- RURALIA – (Medieval Rural Archaeology _Committee - national representative
- Commenius University in Bratislava – Scientific Board
- Konstantine the Philosopher University Nitra – Scientific Board
- Alexander von Humboldt foundation – fellow


Editorial board
- Studien zur Archäologie Europas. Habelt – Verlag. Bonn. Germany.
- Archäelogie Oesterreichs, Austria
- Slovenská archeológia, Slovakia


Štatistika: kategória publikačnej činnosti
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 5
ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách 8
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 4
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 7
BCI Skriptá a učebné texty (v rozsahu najmenej 3 AH) 3
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 19
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných 4
ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných 1
ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS 1
ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS 6
ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných 5
ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných 70
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách 5
AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach 6
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách 16
AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach 16
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 4
AFBB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 4
AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií 3
AFFA Abstrakty pozvaných príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR 1
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 1
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 1
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 5
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných 50
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách 24
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 16
AFK Postery zo zahraničných konferencií 1
AFL Postery z domácich konferencií 4
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 56
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované) 1
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované) 3
CKB Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný doma 3
DAI Dizertačné a habilitačné práce 2
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 1
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 30
GAI Správy (do roku 2014 aj výskumné štúdie) 2
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 13
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 35
Súčet 439


Štatistika: kategória publikačnej činnosti od 2022
V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok 5
V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka 54
V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu 92
P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok 3
O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka 45
O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu 5
I2 Iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka 2
XXX XXX 233
Súčet 439


Štatistika: kategória ohlasov do 2021
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 45
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze Scopus 41
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 145
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze Scopus 42
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 499
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 290
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 733
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 382
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 1
Súčet 2179