Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

PhDr. Ján Rajtár, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BAZOVSKÝ, Igor - HLADÍKOVÁ, Katarína - ČAMBAL, Radoslav - RAJTÁR, Ján - HALAMA, Jakub - ŠEFČÁKOVÁ, Alena. Žiarové pohrebisko z doby rímskej v Závode = Das Brandgräberfeld aus der Römischen Kaiserzeit in Závod. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 179-271. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/HKYM2944 (APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Type: ABB
  • RAJTÁR, Ján - KOLNÍKOVÁ, Eva. Rímske mince z germánskeho osídlenia obce Marcelová v okrese Komárno – nálezy 2022. In Numizmatika. 31. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 45-51. ISBN 80-901414-0-4. ISSN 2644-6693. Type: AEDA
  • RAJTÁR, Ján. Opustila nás prof. Klára Kuzmová. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 73-74. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
  • RAJTÁR, Ján - DAŇOVÁ, Miroslava. Iža - Leányvár, p.č. 1704/1,4 : VS 20862. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 92 s. Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus