Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

RNDr. Milena Moyzeová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BEZÁKOVÁ, Magdaléna - BEZÁK, Peter - DOBROVODSKÁ, Marta - MOYZEOVÁ, Milena - PETROVIČ, František. Different landscape, different perception? [Rozdielna krajina, rozdielne vnímanie?]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 7. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
  • GDUĽOVÁ, Dominika - MOYZEOVÁ, Milena. Evaluation of waste separation and recycling in the municipalities of the Hrušovsko-Beňadický microregion [Hodnotenie separácie a recyklácie odpadov v obciach Hrušovsko - Beňadického mikroregiónu]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 12. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
  • MOYZEOVÁ, Milena. Landscape-ecological aspects of green infrastructure in relation to the creation of an optimal spatial basis of ecologically stable areas in urban landscape [KRAJINNOEKOLOGICKÉ ASPEKTY ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRI TVORBE OPTIMÁLNEHO PRIESTOROVÉHO ZÁKLADU EKOLOGICKY STABILNÝCH PLÔCH V URBANIZOVANEJ KRAJINE]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 43. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
  • MOYZEOVÁ, Milena. Protected trees in urban environment, significance, protection and hazard [CHRÁNENÉ STROMY V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ, ICH VÝZNAM, OCHRANA A OHROZENIE]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 42. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
  • MOYZEOVÁ, Milena** - GDUĽOVÁ, Dominika. Landscape ecological aspects of environmental quality assessment in the context of the health status of its inhabitants [Krajinnoekologické aspekty hodnotenia kvality životného prostredia v kontexte zdravotného stavu jej obyvateľov]. In 7th Forum Carpaticum : Book of abstracts. - Krakow : Jagiellonian University in Kraków, 2023, p. 48. Dostupné na internete: < https://hes.geo.uj.edu.pl/documents/147046678/153267576/Forum+Carpaticum+2023+Book+of+abstracts+24.10.2023/cb1292bb-8ced-4646-9597-d52a259d256b> (Forum Carpaticum : Carpathian Futures - Critical Transitions) Type: GII
  • ŠÍBLOVÁ, Zuzana - MOYZEOVÁ, Milena. The importance of regulated water channels in agricultural land for the occurrence of the dragonfly Libellula fulva /Müller, 1764/ [Význam regulovaných vodných kanálov v poľnohospodárskej krajine pre výskyt vážky Libellula fulva (Müller, 1764)]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 66. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus