Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

Prof. PhDr. Peter Žeňuch DrSc.

International projects

Jazyk a kultúra pod Karpatmi z hľadiska aktuálnych slovensko-českých výskumov

Jazyk a kultúra pod Karpatmi z hľadiska aktuálnych slovensko-českých výskumov

Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.

Edition of 15th to 19th Century Manuscripts from Eastern Slovakia

Vydanie rukopisných pamiatok z východného Slovenska z 15.-19. storočia

Duration: 1.1.2005 - 31.12.2030
Program: Medziústavná dohoda
Project leader: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.


National projects

* Everyday Life in Interaction of Latin and Byzantine Culture on Example of Carpathian Region in Modern Period

Každodennosť v interakcii latinskej a byzantskej kultúry na príklade karpatského regiónu v novoveku

Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Project leader: Prof. PhDr. ThDr. Zubko Peter PhD.

* SLAVMYT - Mythological conceptions about the world in the narrative sources in Slovakia in the system of Slavic linguistic and cultural relations

Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: Mgr. Šašerina Svetlana PhD.

* Preparation and publication of a handwriting book of sermons and the Holy Scriptures interpretations from the 18th century

Príprava a vydanie rukopisu ponaučení a výkladov k Svätému písmu z 18. storočia

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Šašerina Svetlana PhD.

* Terminological Discourses and the Specifics of Biblical Languages in the Context of Slovak Bible Translations

Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny

Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021
Program: APVV
Project leader: Prof. Lapko Róbert Th.D., PhD.

Projects total: 6

Note: * cosolver