Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Stanislav Dubnička DrSc.

International projects

Fundamental Interactions of Fields and Particles

Cieľový projekt — Fundamental Interactions of Fields and Particles

Duration: 1.7.2017 - 31.12.2023
Program: Medzivládna dohoda
Project leader: RNDr. Dubnička Stanislav DrSc.


National projects

* An utilization of the SU(3) symmetry and the analyticity for a new theoretical evaluation of the g-2 anomaly, the prediction of the behavior of hyperon electromagnetic form factors and the evaluation of selected hadronic decays

Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Bartoš Erik PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver