Information Page of SAS Employee

Mgr. Rastislav Milovský PhD. - projects

National projects

Quaternary climate changes in isotope archives of Slovak caves
Kvartérne klimatické zmeny v izotopových archívoch slovenských jaskýň
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Novel approach to analysis of geological and environmental samples by laser spectroscopy techniques
Nový prístup k analýze geologických a environmentálnych vzoriek technikami laserovej spektroskopie
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Duration: 1.1.2019 -
SCDE - Linking the evolution of Mesozoic vertebrates to climate in Eastern Laurasia: High-resolution analysis of unique fossil tissues from Chine
Vplyv klimatických zmien vo východnej Laurázii na evolúciu druhohorných stavovcov: vysokorozlišovacia analýza unikátne fosilizovaných tkanív z Číny.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2022

Projects total: 3

Note:
* cosolver