Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • PETROVÁ, Zuzana - ZÁPOTOČNÁ, Oľga - URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Naratívna produkcia detí v predškolskom veku: Porovnanie vplyvu dvoch vzdelávacích programov jazykového vzdelávania = Narrative production in preschool age: A comparison of two early literacy programmes. In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 80. ISBN 978-80-89524-69-3. (APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti. VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania) Type: AFH
  • URBAN, Kamila - ZÁPOTOČNÁ, Oľga - PETROVÁ, Zuzana - URBAN, Marek. How confident are preschoolers about their comprehension monitoring? In Literacy and Diversity: New Directions : Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - Dublin : Literacy Association of Ireland, 2022. Dostupné na internete: https://www.literacyeurope.org/dublin-2022-home/programme/ Type: AFG
  • URBAN, Kamila - URBAN, Marek - PETROVÁ, Zuzana - ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Rola metakognície pri počúvaní s porozumením a naratívnej produkcii v predškolskou veku. In Konference Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem : cesty propojení výzkumu a praxe. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Katedra psychologie, 2022, s. 12. Type: GII
  • ZÁPOTOČNÁ, Oľga - PETROVÁ, Zuzana - URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Early Literacy Curriculum and Its Journey to Kindergarten Classroom. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2022, vol. 32, no. 2, p. 121-133. (2021: 0.240 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0010 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Type: ADNB
  • ZÁPOTOČNÁ, Oľga - PETROVÁ, Zuzana - URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Naratívna produkcia ako prekurzor úspešnosti rozvoja ranej gramotnosti detí = Narrative production in preschool age as a precursor for successful literacy development. In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 86. ISBN 978-80-89524-69-3. (APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti. VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus