Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. Mgr. Miroslav Popper CSc.

International projects

* PolRom - Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe

Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe

Duration: 1.11.2018 - 31.8.2021
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Lášticová Barbara PhD.

* ENGAGE - Using contact interventions to promote engagement and mobilisation for social change

Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Lášticová Barbara PhD.


National projects

* MTIV - Milestones in transitions in intimate relationships and quality of life in adolescence and young adulthood

Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti

Duration: 1.7.2019 - 31.12.2022
Program: APVV
Project leader: prof. PhDr. Lukšík Ivan CSc.

Family constellations involving biological and non-biological children

Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: doc. Mgr. Popper Miroslav CSc.

Projects total: 4

Note: * cosolver