Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Ján Novotný, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • CHROBAK ŽUFFOVÁ, Anna - NOVOTNÝ, Ján - DELEKTA, Anna - FIDELUS-ORZECHOWSKA, Joanna - SZÉKELY, Vladimír - MICHNIAK, Daniel. Natural and cultural values of Podtatrze Region and possibilities of its tourism development. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 21. ISBN 978-80-89548-12-5. (Tvorivé hľadanie v geografii) Type: AFH
  • PROKEŠOVÁ, Roberta** - NOVOTNÝ, Ján - SLÁDEK, Ján. Odhad veku a rýchlosti endogénne podmienených procesov formovania georeliéfu metódami fluviálnej geomorfometrie. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 46. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období. Tvorivé hľadanie v geografii) Type: AFH
  • SZÉKELY, Vladimír - NOVOTNÝ, Ján - MICHNIAK, Daniel. Denná dostupnosť krajských miest na Slovensku verejnou dopravou. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 52. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0019/21 : Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov. Tvorivé hľadanie v geografii) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus