Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Slavomír Adamčík PhD.

National projects

* What we (do not) know about the genus Crepidotus (Agaricomycotina, fungi)

Čo (ne)vieme o rode Crepidotus (Agaricomycotina, huby)

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Adamčíková Katarína PhD.

FUNPOXHYB - Fungal hybrid heme peroxidases from primeval forest with application in environmental biotechnologies

Hybridné hémové peroxidázy húb z pralesa s využitím v environmentálnych biotechnológiách

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.

* Unravelling of functional diversity and ecological role of fungi of the family Clavariaceae

Objasnenie funkčnej diverzity a ekologickej úlohy húb čeľade Clavariaceae

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Adamčíková Katarína PhD.

STRAKA - Tree and country – influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land

Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.

* PLANTin - Aliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystem

Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Hrivnák Richard DrSc.

* EVOPLROHA - The role of reproductive systems, hybridization, and symbiosis in the evolution and long-term survival of vascular plants in a rocky environment

Význam reprodukčných systémov, hybridizácie a symbiotickej asociácie pre evolúciu a prežívanie cievnatých rastlín v prostredí skalných biotopov

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Slovák Marek PhD.

Projects total: 6

Note: * cosolver