Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ČERNÁKOVÁ, Ľudmila - VANOVČANOVÁ, Zuzana - KRUMP, Henrich - KRUŽELÁK, Ján - MOSNÁČEK, Jaroslav. Syntéza a vlastnosti polymérov. 1. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2023. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-5299-2 Type: ACB
 • GURSKÁ, Mária** - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - MOSNÁČEK, Jaroslav. Synthesis and controlled polymerization of furan-based monomers. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 86. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Type: AFH
 • ILČÍKOVÁ, Markéta** - GALEZIEWSKA, Monika - KOLARIK, Roman - MRLIK, Miroslav - OSICKA, Josef - SEDLACEK, Tomas - SLOUF, Miroslav - KREJCIKOVA, Sabina - GAJDOSOVA, Veronika - MASLOWSKI, Marcin - KOZLOWSKI, Szymon - PIETRASIK, Joanna** - MOSNÁČEK, Jaroslav. Influence of PMMA brushes grafted from GO on rheological properties of PMMA/SAN immiscible blend in shear and elongation flow. In Polymer : the International Journal for the Science and Technology of Polymers, 2023, vol. 279, art.no. 126015, [9]p. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 0.8 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0032-3861. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2023.126015 Type: ADCA
 • ILČÍKOVÁ, Markéta** - MRLÍK, Miroslav - CVEK, Martin - BONDAREV, Dmitrij - KRONEKOVÁ, Zuzana - KRONEK, Juraj - KASÁK, Peter - MOSNÁČEK, Jaroslav**. Atom transfer radical polymerization of 2-isopropenyl-2-oxazoline in solution and from the surface of carbonyl iron particles toward fabrication of a cytocompatible magneto-responsive hybrid filler. In Macromolecules, 2023, vol. 56, p. 3904-3912. (2022: 5.5 - IF, Q1 - JCR, 1.461 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0024-9297. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.3c00400 Type: ADCA
 • KONIOS, Nikolaos - PATHIWADA, Darshak - KRONEKOVÁ, Zuzana - MOSNÁČEK, Jaroslav. Modification of silicon substrates with functional polymers via photo induced ATRP. In Ústav polymérov SAV. 9th International Conference on Polymeric Materials in Automotive PMA 2023 & The 25th Slovak Rubber Conference SRC 2023 : book of proceedings. 1. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, v.v.i., 2023, p. 116. ISBN 978-80-89841-15-8. (9th International Conference on Polymeric Materials in Automotive PMA 2023 and The 25th Slovak Rubber Conference SRC 2023 : 9th PMA 2023 & 25th SRC 2023) Type: AFH
 • LENKA, Sambit Kumar - PIPPIG, Falko - MOSNÁČEK, Jaroslav. Functional polymers from renewable monomers. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 54. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Type: AFH
 • NADA, Ahmed A.** - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KLEINOVÁ, Angela - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - ŠIMON, Erik - MOSNÁČEK, Jaroslav. Ionic conductive cellulose-based hydrogels for Al-air batteries: Influence of the charged-functional groups on the electrochemical properties. In Journal of Power Sources, 2023, vol. 572, art.no. 233089, [9]p. (2022: 9.2 - IF, Q1 - JCR, 1.854 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-7753. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.233089 Type: ADCA
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - SACARESCU, Liviu - OPÁLEK, Andrej - MOSNÁČEK, Jaroslav - PEPTU, Cristian**. Electrospinning of Cyclodextrin–Oligolactide Derivatives. In Biomolecules : Open Access Journal, 2023, vol. 13, iss. 2, art. no. 203. (2022: 5.5 - IF, Q1 - JCR, 1.074 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom13020203 Type: ADMA
 • PATHIWADA, Darshak - MOSNÁČEK, Jaroslav. Advanced polymerization techniques in surface modification. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 58. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Type: AFH
 • SAMAN, Ezgi - CEBOVÁ, Martina - BARTA, Andrej - KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - DANKO, Martin - MOSNÁČEK, Jaroslav - PECHÁŇOVÁ, Oľga**. Combined therapy with simvastatin- and coenzyme-Q10-loaded nanoparticles upgegulates the Akt-eNOS pathway in experimental metabolic syndrome. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, art. no. 276, p. [1-16]. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24010276 (APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). ITMS2014+: 313011W428 : Centrum pre biomedicínsky výskum - BIOMEDIRES - II. etapa. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Type: ADCA
 • ZAIN, Gamal - JORDANOV, Igor - BISCHOF, Sandra - MAGOVAC, Eva - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - VYKYDALOVÁ, Anna - KLEINOVÁ, Angela - MIČUŠÍK, Matej - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - NOVÁČIKOVÁ, Jana - MOSNÁČEK, Jaroslav**. Flame-retardant finishing of cotton fabric by surface-initiated photochemically induced atom transfer radical polymerization. In Cellulose, 2023, vol. 30, p. 2529-2550. (2022: 5.7 - IF, Q1 - JCR, 1.011 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0969-0239. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04982-z Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus