Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

PhDr. Elena Mannová CSc.

National projects

* From charity and self-help to municipal and state social policy. (Roots and predecessors of the state social policy system in Slovakia in the 19th and beginning 20th centuries)

Od dobročinnosti a svojpomoci ku komunálnej a štátnej sociálnej politike (Korene a predchodcovia systému sociálnej politiky štátu na území Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia)

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

* From Charity to the State Social Policy: Ideas, Models and Practice in the period of State Interventionism in Slovakia during the 19th and the first half of 20th Centuries

Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

* POLSOC - Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993

Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Doc. Šoltés Peter PhD.

* Monuments and celebrations as a medium of identification processes on the territory of today's Slovakia in the 19th and 20th centuries

Pomníky a oslavy ako médiá identifikačných procesov na území dnešného Slovenska v 19. a 20. storočí.

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: Vnútroústavné
Project leader: Macho Peter PhD.

* Transformation of social care in Hungary (1750-1850)

Premeny chudobinskej starostlivosti v Uhorsku (1750- 1850)

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Project leader: Kušniráková Ingrid PhD.

The state and dynamics of civil society – continuities and discontinuities

Štát a dynamiky občianskej spoločnosti – kontinuity a diskontinuity

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Mannová Elena CSc.

Projects total: 6

Note: * cosolver