Information Page of SAS Employee

PhDr. Elena Mannová CSc. - projects

National projects

* Forms of care of orphaned and socially deprived children in the time of modernization (mid 18th century – mid 20th century)
Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie (od polovice 18. do polovice 20. storočia)
Program: VEGA
Project leader: Kušniráková Ingrid PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020
* KODIELS - Continuities and discontinuities of political and social elites in Slovakia in 19th and 20th centuries
Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí
Program: APVV
Project leader: Doc. Šoltés Peter PhD.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019
* Social and political consequeces of First World War and Dissolution of Habsburg Monarchy
Sociálno-politické dôsledky prvej svetovej vojny a rozpad Habsburskej monarchie
Program: Vnútroústavné
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019
Voluntary associations in Slovakia in the 19th and 20th centuries as an instrument of social cohesion and solidarity
Spolky na Slovensku v 19. a 20. storočí ako nástroj sociálnej kohézie a solidarity
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Mannová Elena CSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Projects total: 4

Note:
* cosolver