Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof., PhDr. Roman Holec, CSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • Vnitřní migrační pohyby v Československu v kontextu česko-slovenských vztahů. Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka, 2017-2018, s. 159-232. Typ: FAI
 • HOLEC, Roman. Bratislavskí Habsburgovci. Recenzenti: Peter Švorc, Ľudovít Hallon. Bratislava : Marenčin PT, 2019. 252 s. ISBN 978-80-569-0254-7(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí). Typ: AAB
 • HOLEC, Roman. Svetozár Hurban Vajanský vo svetle generačnej metódy. In Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 115-130. ISBN 978-80-224-1697-9. Typ: ABD
 • HOLEC, Roman. Šľachta v 19. a 20. storočí v slovenskej historiografii [Nobility of the 19th and 20th Centuries in Slovak historiography]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2019, roč. 53, s.9-27. (2019 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515. Typ: ADFB
 • HOLEC, Roman. Československo - ťažko vydobytý a ľahko stratený projekt [Czechoslovakia - a hard won and easily lost project]. In Česko-slovenská historická ročenka, 2017-2018, s. 15-45.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • HOLEC, Roman. "Bije zvon slobody, čujte ho národy." Reflexia revolúcie 1848/49 pri oslavách vzniku štátu na Slovensku [Reflections on the Revolution of 1848/49 during the celebrations of the state´s creation in Slovakia]. In Česko-slovenská historická ročenka, 2017-2018, s. 85-97. Typ: ADFB
 • HOLEC, Roman. Nevyužitý potenciál : Dunajské nádeje a Československo [Unused Potential. The Danubian hope and Czechoslovakia]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 12-17. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • HOLEC, Roman. Coburgovci : príbeh jedného sporu. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 25-32. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • Roky 1848-1918-1938-1948-1968 : ich priebeh, dohry a reflexia v spoločných dejinách. Eds. Roman Holec, Vladimír Goněc ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka, 2017-2018, s. 15-158. Typ: FAI
 • Doprava v kontexte česko-slovenských vzťahov v 20. storočí. Eds. Roman Holec, Vladimír Goněc ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka, 2017-2018, s. 233-319. Typ: FAI
 • HOLEC, Roman. Ivanovi Kamencovi k osemdesiatinám. In Česko-slovenská historická ročenka, 2017-2018, s.10-12. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus