Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • HOLEC, Roman. Úvahy k priemyselnej revolúcii = Reflections on the Industrial Revolution. In Česko-slovenská historická ročenka, 2023, roč. 25, č. 2, s. 83-105. ISSN 1214-8334. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/cshr.2023.25.2.4 Type: ADEB
  • HOLEC, Roman. "Pravdivé slová o dôležitých záležitostiach mesta Spišská Belá" a konflikt s kniežaťom Hohenlohem na začiatku 20. storočia = "The Truth about Important Matters for the Town of Spišská Belá" and the Conflict with Count Hohenlohe in the Early 20th Century. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 141-157. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Type: AEDA
  • HOLEC, Roman. „Bolo by nám milé v tejto veci, ako aj inak, môcť nasledovať skúsenosti bohatého brata.“ (Uhorský karpatský spolok ako príklad stredoeurópskeho prírodnoochranárskeho transferu). In Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. Prvé vydanie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, s. 33-50. ISBN 978-80-574-0260-2. Type: AEDA
  • HOLEC, Roman - ZÜCKERT, Martin. Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. In Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. Prvé vydanie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, s. 5-15. ISBN 978-80-574-0260-2. Type: AEDA
  • Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. Zostavovatelia: Roman Holec, Martin Zückert ; recenzenti: Martin Pekár, Peter Švorc. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023. 221 s. ISBN 978-80-574-0260-2 Type: FAI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus